Bangor City Council

Cefnogaeth COVID-19

Ymateb Cyngor Dinas Bangor i achos Covid-19 1 Ebrill 2020

Mae Cynghorwyr Dinas, gyda help o rhai Gynghorwydd Gwynedd, wedi sefydlu, neu wedi cynorthwyo gyda grwpiau cymunedol i gwasanaethu Bangor I gyd.

Mae 4,000 o gopiau o lythyr wedi eu hargraffu sy’n cynnwys manylion cyswllt y grwpiau cymunedol hyn. Bydd y rhain yn cael eu rhannu i’r grwpiau o prynhawn yma i’r dosbarthu’n lleol. Mae copi o’r llythyr ynghlwm i’r ebost er gwybodaeth.

Mae’r Cyngor wedi dechrau cronfa I gynorthwyo grwpiau cymunedol ac unigolion sy’n dioddef yn ychwanegol oherwydd effaith y firws. Cytunwyd I dderannu £5,000 y mis I’r gronfa I ddechrau, am y tri mis nesaf.

Mae £1,000 o’r gronfa hon wedi ei gael ei talu I Banc Bwyd yr Eglwys Gadeiriol ddoe.

Mae nodiadau canllaw a ffurflenni cais i wneud cais am help o'r gronfa i'w gweld isod

Mae’r Cyngor hefyd wedi sefydlu cronfa gychwynnol o £500 i gynorthwyo grwpiau cymunedol gyda PPE.

Mae gan y Cyngor Dinas 500 par (10 bocs o 50 par) o fenig tafladwy, pe bai unrhyw grwp angen rai. Mae gennym hefyd 200 o fagiau bin.

O dydd Llyn nesaf (6fed Ebrill) bydd gennym hefyd 200 o fasgiau wyneb tafladwy i’r grwpiau cymunedol os oed angen.

Pe bai eu hangen, o 6 Ebraill ymlaem bydd gennym hefyd ffedogau gwaredu.

Os oes unrhyw grwp cymunedol yn brwydro am unrhyw eitem neu gyflenwad penodol, gadael I mi wybod a bydd staff y Swyddfa yn ceisio cynorthwyo i’w gael gaffael arno nhw.


Llythyr Covid 19

Manylion grantiau Coronavirus

Cais am gymorth ariannol brys


Cynllun Grant Cymorth COVID19

Mae’n bleser gan Gyngor Dinas Bangor gyhoeddi ei fod yn ymestyn Grant Cymorth COVID 19 am dri mis yn rhagor.

Sefydlwyd y cynllun grant ym mis Mawrth, a’i nod yw helpu elusennau lleol a grwpiau cymunedol sy’n gweithio yn ein cymunedau i helpu’r rheiny sy’n dioddef caledi ychwanegol o ganlyniad i bandemig COVID 19. Fel o 31 Mai, dyfarnwyd bron i £8,000 o’r £15,000 gwreiddiol, yn cynnwys:

Banc Bwyd y Gadeirlan: £3,000
Banc Bwyd Coed Mawr: £2,000
Rhannu Bwyd Bangor: £2,000
Tarian Cymru: £500
Grŵp Cymunedol yr Hendre: £200

Eglurodd y Maer, y Cynghorydd John Wyn Williams, ‘yn y sefyllfa newydd hon mae Cyngor y Ddinas yn addasu i anghenion pobl Bangor. Mae’r gronfa hon yn cefnogi’r mudiadau hynny sy’n gweithio ar y rheng flaen o ran angen economaidd. Mae’n bleser gan Gyngor y Ddinas gyhoeddi y bydd y cynllun yn cael ei ymestyn am dri mis yn rhagor, tan ddiwedd Awst 2020, ac y bydd £15,000 pellach yn cael ei gyfrannu iddo. Mae manylion am sut gall mudiadau wneud cais i’r gronfa ar gael ar wefan y Cyngor ar y dudalen Cefnogaeth COVID-19’.


Dolenni Defnyddiol

Adra: adra.co.uk
Warm Wales: warmwales.org.uk