Ar y wefan mae gwybodaeth am ddinas Bangor, beth sy’n digwydd yma a hefyd peth o’i chefndir a’i hanes. Mae cysylltiad yma i wybodaeth am y Stryd Fawr, i’r gwahanol atyniadau yn ardal Bangor ac i ddigwyddiadau sy’n cymryd lle yn y Ddinas yn y dyfodol agos. Cewch hefyd ddysgu am Gyngor Dinas Bangor a pha wasnaethau y mae’n ei ddarparu i’r gymuned. Mae amserlen i’r Cyngor a’i Bwyllgorau a chofnodion y cyfarfodydd hynny.

Bangor yn dathlu hanner canrif o gyfeillgarwch Gefeillio Dinas

Darganfod mwy

Digwyddiadau

Digwyddiadau Seren

Newyddion diweddaraf

Coed Menai

Cau llwybr dros dro – Chwefror 2024
Bydd y llwybr isaf ar Goed Menai ar gau i bob traffig cerddwyr o 19 i 23 Chwefror, yn gynwysedig.

Bwriad y cau uchod yw caniatáu ar gyfer cael gwared ar goed a llystyfiant sydd wedi'u hasesu fel rhai a allai fod yn beryglus gan ein hymgynghorwyr.

Mae y Cyngor isio ddeud diolch ir grwp am ddod a lliw a diwilliant ir stryd fawr a rhoi cychwyn ar ddigwyddiadau 2024.

Mae y Cyngor isio ddeud diolch ir grwp am ddod a lliw a diwilliant ir stryd fawr a rhoi cychwyn ar ddigwyddiadau 2024.

Wrth i chi fynd heibio adeilad Cyngor ar Bopeth ym Mangor, anodd peidio sylwi ar y murlun hardd yn dathlu 1876, a Nathan Broadhead!

Hoffai'r Maer ddiolch i Andy Birch, yr artist graffiti Dimeone am arwain ar y prosiect, a Heddlu Gogledd Cymru, Crimebeat (elusen yr Uwch Siryf Janet Phillips), Cyngor Dinas Bangor a Gwasanaeth Ieuenctid Gwynedd am y nawdd a'r fraich i gwblhau'r prosiect.

Diolch yn arbennig i'r bobl ifanc a beintiodd drwy'r dydd.

Diwrnod ym mywyd....

Gan Elin - Maer Bangor

Cefais y fraint yn ddiweddar o dreulio diwrnod efo gweithwyr awyr agored amhrisiadwy ein Cyngor Dinas ym Mangor, Aaron a Howell. Maent yn gwneud y gwaith yn anweledig, yn aml yn ddiddiolch - ond maent yn gwneud y stwff hanfodol yna sy’n cadw’r ddinas i fynd felly gofynnais a fuaswn yn cael treulio’r diwrnod efo nhw. Mae eu gwaith yn allweddol i’n dinas ni.

Cyfarfum â hwy wrth y Pier am 7 o'r gloch y bore, ac wedyn syth ati draw i’w swyddfa ynghanol y ddinas. Cawsom sbec sydyn o gwmpas Tan y Fynwent er mwyn arolygu sefyllfa’r llygod mawr, a thynnu lluniau er mwyn cysylltu efo adran Gwarchod y Cyhoedd yng Nghyngor Gwynedd. Mae’r gwaith o daclo pla fel llygod mawr yn gyfrifoldeb i Gyngor Gwynedd, ond mae’n gyfrifoldeb i ni gyd gysylltu os gwelwn rai.

Ar ôl glanhau’r swyddfa, aethom nôl i’r Pier i arolygu’r Pier a gwneud gwaith cynnal a chadw. Tynnwyd ambell drawst a oedd wedi pydru a gosodwyd rhai newydd. Gwiriwyd fod y decing yn saff, a symud mlaen. Mae angen atgoffa ni gyd hefyd os ydym yn gyrru ar hyd y Pier, mai 5mya yw’r cyflymder uchaf ar y Pier neu fe fyddwch yn malu’r trawstiau.

Wedyn aethom ni draw i Goedwig Menai i wirio a oedd coed wedi syrthio yn y storm. Mae angen gwaith ar y llwybr ond gan mai dim ond Aaron a Howell sy’n gwneud y gwaith cynnal a chadw i’r Cyngor, mae’n amhosib mynd i’r afael â gwaith adfer sylweddol heb fuddsoddiad sylweddol oddi wrth y rhanddeiliaid i gyd. Wnaethon ni hefyd ymweld â Chaeau Ashleigh.

Ymlaen wedyn i gychwyn ar y waith o roi goleuadau ar y Stryd Fawr. Mae hyn yn joban mawr!

Wedyn cyn diwedd y dydd, daeth galwad gan y tîm sy’n gwneud y gwaith adfer ar y Pier ar hyn o bryd, yn dweud fod angen trawstiau ac adnoddau eraill ychwanegol cyn fory neu fe fyddai’r gwaith yn dod i stop! Felly roedd raid i Aaron droi ar ei sawdl a mynd i siopa! Mae Aaron hefyd wedi cymryd gwaith ychwanegol ymlaen gan mai’r Cyngor Dinas sy’n gyfrifol erbyn hyn am osod a thynnu’r bolardiau ar y stryd fawr. Diolch Aaron a Howell – rydach chi’n amhrisiadwy! Rydym yn lwcus iawn ohonoch!

Diwrnod ym mywyd.... Gan Elin - Maer Bangor

Hysbysiad Archwilio 2023

Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

Darllen mwy

Pier y Flwyddyn 2022!

Pier Fictoraidd y Garth

Gwerthfawrogir taliadau ychwanegol – i helpu i gadw’r pier ar agor i bawb.

Gwefan Pier Bangor Garth

Bangor: Ymweld ag Eryri