PIER GARTH BANGOR YN DATHLU EI BENBLWYDD YN 125 OED

Mai 14, 2021

Heddiw (14 Mai 2021) mae Pier Garth Bangor yn dathlu ei ben-blwydd yn 125 oed. Ar y diwrnod hwn yn 1896, agorwyd y pier yn swyddogol gan yr Arglwydd Penrhyn yn dilyn gorymdaith drwy’r ddinas gyda thyrfa o dros 5,000 o bobl wedi ymgasglu i wylio’r seremoni agoriadol. Ond yn amlwg, bydd eleni’n wahanol. Nid oes modd cynnal digwyddiad mawr oherwydd pandemig Covid-19, ond bydd dathliadau serch hynny. Am 11am, bydd Maer Bangor, y Cynghorydd Owen Hurcum yn dadorchuddio plac newydd i goffáu’r 125 mlynedd. Gan ddilyn rheolau ymbellhau cymdeithasol, bydd y Maer yn cael cwmni aelodau eraill o Gyngor Dinas Bangor, deiliaid y ciosgau a chynrychiolwyr Ffrindiau Pier Garth Bangor, grŵp newydd o wirfoddolwyr sy’n gweithio gyda Chyngor y Ddinas i roi cymorth a chefnogaeth i ymwelwyr ar y pier a sicrhau fod y pier yn ffynnu a bod dyfodol cynaliadwy o’i flaen.

Cyn y dyddiad pwysig, dywedodd Maer Bangor Cyng Owen Hurcum “Ein pier yw trysor ein dinas arbennig, sy’n cynnig i bawb sy’n mentro arno rai o’r golygfeydd godidocaf y gallwch eu dychmygu. Bu’n gaffaeliad i’n dinas ers dros 125 o flynyddoedd, ac mae wedi gwasanaethu pobl y ddinas drwy’r amser hwn. Wynebodd y pier heriau niferus drwy ei oes, dim yn fwy efallai na’r atgyweiriadau strwythurol diweddar a olygodd fuddsoddiad anhygoel o dros £1.8m i sicrhau bod y strwythur hwn yn goroesi am y 125 mlynedd nesaf.”

“Allwn ni ddim troi allan fel dinas heddiw i ddathlu ei ben-blwydd pwysig, ond gallwn ac fe fyddwn, yn dathlu’r pier yn ei ffordd ein hunain. Mae’r pier yn rhan o enaid y ddinas hon, mae’n rhan o hiraeth Bangor ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr at weld ei hanes o hyn ymlaen.”

Meddai Avril Wayte, Cadeirydd Ffrindiau Pier Garth Bangor:

“Mae’n fraint enfawr i ni gael bod yn rhan o bier Garth Bangor, a chwarae rôl ganolog mewn gwarchod y pier i’r dyfodol, yn enwedig gan ein bod yn galluogi’r gymuned leol i gymryd rhan yn y broses honno. Ein pier ni – yn eiddo i Gyngor y Ddinas ac yn hoff gan bawb.”

Bydd y pier yn cael ei oleuo heno i nodi’r penblwydd arbennig. Gyda’r achlysur mawr yn cael ei ohirio flwyddyn tan fis Mai 2022, bydd Cyngor Dinas Bangor a Ffrindiau Pier Garth Bangor yn dathlu’r pen-blwydd mewn ffyrdd gwahanol dros y misoedd sy’n dod. Bydd cyfres o gyfweliadau, trafodaethau a chyflwyniadau ar hanes y pier a’r ardal yn cael eu cyhoeddi ar-lein, a bydd nifer o ddigwyddiadau a gweithgareddau llai yn cael eu cynnal ar y pier yn ddiweddarach eleni, yn amodol ar reoliadau Covid-19. Cyhoeddir Rhaglen Ddigidol heddiw hefyd i gydnabod y dyddiad pwysig.

PIER GARTH BANGOR YN DATHLU EI BENBLWYDD YN 125 OED


Pier Garth Bangor: Penblwydd yn 125 oed Rhaglen Ddigidol

bangorpier.org/cartref.html

Diweddariad y Pier (Chwefror 2021)

Does dim gwaith strwythurol ar raddfa fawr yn digwydd ar hyn o bryd. Mae pedwar cam o’r prosiect adnewyddu wedi’u gwblhau, gyda dau i fynd. Y blaenoriaeth dros y misoedd nesaf fydd paentio rhannau o’r Pier, trin rhai o’r planciau a gweithio ar y ‘Linkspan’ ar ddiwedd y Pier. Fe fydd y gwaith yma yn dechrau yn hwyrach eleni.

Mae Cyngor y Dinas yn edrych ar gyfleoedd cyllid gyda phartneriaid er mwyn gwella’r Pier a sicrhau ei fod yn gynaliadwy wrth symud ymlaen. Mae penblwydd y Pier yn 125 mlwydd oed yn digwydd ar 14eg Mai 2021. O ganlyniad i’r pandemig Covid-19 presennol, ni fydd digwyddiad ar raddfa fawr yn bosib ond mae’r Cyngor yn edrych ar trefniadau amgen fodd bynnag, gyda rhagor o fanylion i’w gyhoeddi yn agosach i’r dyddiad.

Diweddariad feirws Covid 19 mis Hydref 2020

Pier Bangor
Mae’r cyfyngiadau cenedlaethol diweddaraf gan Lywodraeth Cymru i leihau ymlediad feirws Covid 19 (Coronavirus) yn dod i rym ar Ddydd Gwener 23ain Hydref 2020. Er mwyn annog pobl i fwynhau yr awyr agored ac i helpu gydag ymarfer corff hoffai Cyngor Dinas Bangor gadarnhau y bydd y Pier, fel parciau a llefydd awyr agored eraill, yn aros ar agor. Gofynnir i ddefnyddwyr gadw at cyfyngiadau ymbellhau cymdeithasol.

Pier Garth Bangor Prosiect Adnewyddu

Mae Cyngor Dinas Bangor wedi penderfynu atgyweirio ac adfer Pier y Garth sydd heb gael unrhyw waith mawr ers nifer o flynyddoedd ac sydd bellach angen ei adnewyddu. Roedd y rhaglen adfer ac adnewyddu ddiwethaf yn 1986.

Oherwydd natur beryglus y gwaith, mae angen cryn dipyn o sgaffaldiau, yn ogystal â mesurau Iechyd a Diogelwch llym. Mae gofyniad hefyd i waredu’r holl ddeunyddiau gwastraff mewn modd sy’n cydymffurfio â rheoliadau. Gwnaed cais am Drwydded Forol a chyflwynwyd y cais i Cyfoeth Naturiol Cymru ac mae trafodaethau wedi’u cynnal â phartïon eraill â diddordeb.

Mae Cyngor y Ddinas yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra yn ystod y prosiect adeiladu ond mae angen gwneud y gwaith hwn i sicrhau fod y Pier yn sefydlog a diogel fel bod cenedlaethau’r dyfodol yn gallu ei fwynhau.

Pier Garth Bangor: Prosiect Adfer – Cau Pen Draw’r Pier

Pier Fictoraidd y Garth

Gwerthfawrogir taliadau ychwanegol – i helpu i gadw’r pier ar agor i bawb.

Pier Bangor yn ymddangos yn rhestr The Guardian ‘Golygfeydd Gorau yn y DU’

Bangor Pier
Delwedd gan Nicola Frodsham

Ymddangosodd Pier Bangor ym mhapur newydd The Guardian penwythnos diwethaf am gael un o’r golygfeydd gorau yn y DU, o ynysoedd anghysbell i dirlun y ddinas, lleoliadau arforol i rostiroedd, mae darllenwyr The Guardian wedi rhannu eu hoff dirluniau.

Dywedodd Nicola Frodsham, a wnaeth anfon ei lun ac adolygiad o Bier Bangor, “Mae Pier Bangor, sydd yn strwythur rhestredig Graddfa II, wedi’i leoli yn berffaith ar lannau’r Fenai ac yn cynnig golygfeydd ardderchog o Fôn a thir mawr Cymru. Darllenwch mwy ar The Bangor Aye.

Mae yna gost mynedfa 50c a fe fydd perchnogion cŵn yn falch i glywed fod na arbrawf ar hyn o bryd i adael anifeiliaid anwes i ymuno a’u pherchnogion i fynd am dro llaciol. Mae yna nifer fychan o stondinau yno, gan mai prif pwrpas y pier yw i ddarparu golygfeydd anghredadwy mewn awyrgylch heddychlon.

“Ewch yno ar ddiwrnod clir, yn ystod y misoedd cynhesaf, am y golygfeydd gorau. Mae medru fod yn dwyllodrus o wyntog ar y pier, er hynny, felly ewch yno gyda digonedd o ddillad rhag ofn.”

Adferiad
Ym mis Awst 2017 dechreuodd prosiect adferiad £1m gyda’r bwriad o sicrhau dyfodol Pier Bangor am flynyddoedd i ddod. Mae’r prosiect, a’i hariannwyd yn uniongyrchol gan Gyngor Dinas Bangor, yn cynnwys gwaith i gryfhau’r strwythur ac hefyd i ddarparu canllawiau newydd ar y pier. Mae sgaffaldau sylweddol yn angenrheidiol ar hyd ochrau y pier gan fod y gwaith angen cydymffurfio a mesurau iechyd a diogelwch llym. Fe fydd y Pier yn aros ar agor yn ystod yr adferiad. Darllenwch mwy

Adferiad