Bangor City Council

Newyddion

Newyddion a Digwyddiadau

PEOPLE OF BANGOR GROUP

Christmas Lights switch on & Entertainment, Dj, Band, choirs, stalls,ice rink (TBC)
09/12/2018

Santa's Grotto
08/12/2018 & 09/12/2018

Seren Nadolig Bangor Christmas Star
09/12/2018
Winter Wonderland (Maesgeirchan)
15/12/2018

BANGOR CITY COUNCIL

Official Christmas Lights
09/12/2018

Christmas Street Fayre & Entertainment, International and local cuisine, fair rides,fireworks finale
16/12/2018
(Christmas Lights on timers)
01/12/2018

BANGOR BID

Christmas Trees x 2
01/12/2018

Guiness Book of Records Christmas Cracker Pull
06/12/2018

Christmas by the Clock - locally based live music
01/12/2018

Christmas by the Clock - locally based live music
15/12/2018

Christmas by the Clock - locally based live music
22/12/2018

DEINIOL SHOPPING CENTRE

Naughty Christmas Tree
08/12/2018

Alfie the Elf
15/12/2018
Sigmund the Singing Reindeer
22/12/2018

MENTER IAITH BANGOR

Canu carolau Nadolig - Xmas carol sining (maes parcio Goetre Uchaf, Penrhosgarnedd car park)
18/12/2018 - 6:30pm

Pictiwrs Popdy Popcorn yn cyflwyno/ presents... Deian a Loli (Popdy, LL57 1HR)
28/12/2018 - 11 - 12:30pm

Pictiwrs Popdy Popcorn yn cyflwyno/ presents... Deian a Loli (Popdy, LL57 1HR)
31/12/2018 - 11 - 12:30pm


PONTIO EVENTS

Ballet Cymru: A Child's Christmas, Poems and Tiger Eggs
01/12/2018

Cerddorfa Symffoni a Chorws Prifysgol Bangor University Symphony Orchestra and Chorus
02/12/2018

Branwen
03/12/2018

WNO: Come and Sing Carols
08/12/2018

The Ensemble of St Luke's
09/12/2018

Llew a'r Crydd
18/12/2018

Cabaret Pontio: Nadolig gyda FARA a Plu | Christmas with FARA and Plu
21/12/2018

Welsh National Opera Orchestra: A Night in Vienna
11/01/2019


PONTIO CINEMA

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindewald
30/11/2018 - 14/12/2018

Rohlive: The Nutcracker
03/12/2018 - 09/12/2018

Robin Hood
14/12/2018 - 22/12/2018

The Nutcracker and the Four Realms
15/12/2018 - 22/12/2018

Premiere Deian a Loli
23/12/2018
Mary Poppins Returns
02/01/2019

BANGOR STUDENTS UNION

Christmas Market
05/12/2018


BANGOR CATHEDRAL

Carol Service - Combined Emergency Services
03/12/2018

Gorymdaith Adfent gyda Charolau/Advent Processions and Carols
02/12/2018

Christmas Concert
06/12/2018

TeamIrfon Christmas Concert
07/12/2018

Carolau i Oleuni Mil o Ganhwyllau/Carols by a Thousand Candles
11/12/2018

Lovelight Concert
13/12/2018

Christmas Tree Festival / Gwyl Coed Nadolig
16/12/2018

Gŵyl Naw Llith a Charolau | Festival of Nine Lessons and Carols
16/12/2018

Noswyl Nadolig | Christmas Eve/Diwrnod y Nadolig | Christmas Day Services
24/12/2018 & 25/12/2018


STORIEL

Gweithgareddau'r Teulu / Family Activities
15/12/2018 - 12:00 - 14:30pm

Anrhefn Mewn Dub
15/12/2018 - 15:00pm

Cor Clarinet Choir
04/12/2018 - 13:00 - 14:00pm

Helfa Nadolig / Christmas Trail
During opening hours in school holidays

Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Cyngor Sir Gwynedd

Cyflwynwyd Adroddiad Argymhellion Terfynol y Comisiwn Ffiniau ar gyfer Cyngor Sir Gwynedd i Weinidogion Cymru ar 6 Tachwedd 2018. Mae cyfnod o chwe wythnos pan na all Gweinidogion Cymru wneud Gorchymyn. Efallai yr hoffech achub ar y cyfle hwn i ysgrifennu atynt â’ch safbwyntiau ar yr Argymhellion Terfynol. Daw’r cyfnod chwe wythnos i ben ar 18 Rhagfyr 2018.

Mae’r Adroddiad Argymhellion Terfynol yn cynnwys holl argymhellion y Comisiwn ar gyfer Sir Gwynedd. Lle mae wedi gwneud newidiadau i’r trefniadau presennol, mae disgrifiad o’r newid, y cynrychiolaethau a dderbyniwyd, y rhesymau am unrhyw newid a map o’r cynigion wedi’u cynnwys yn yr adroddiad.

Erbyn hyn, mae’r Comisiwn wedi cyflawni ei ddyletswyddau, a Llywodraeth Cymru a’i Gweinidogion fydd yn penderfynu sut i symud ymlaen. Fel arfer, byddant yn gwneud Gorchymyn.

Hoffai’r Comisiwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i bawb a roddodd o’u hamser i wneud cynrychiolaethau, yn ogystal â’r Cyngor Sir am ei gymorth wrth gynnal ar arolwg.

Mae’r adroddiadau, mapiau a gwybodaeth ategol arall ar gyfer yr arolwg i’w gweld isod.

http://ldbc.gov.wales/reviews/electoralreviews/currreviews/gwynedd-final/?skip=1&lang=cy


Adnewyddu Croes Cofeb Ryfel Bangor

Yn ddiweddar cafodd plinthiau, grisiau, slabiau a llechi enwau Croes y Gofeb Ryfel eu hatgyweirio a’u hadnewyddu gan Gyngor y Ddinas fel rhan o Gofio Canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf.


Llwyddwyd i wneud y gwaith hwn yn dilyn ceisiadau grant llwyddiannus i CADW a’r Ymddiriedolaeth Cofebion Rhyfel yn ogystal â chyfraniad gan Gyngor y Ddinas. Roedd y gwaith yn cynnwys glanhau, trwsio’r garreg, ategu’r resin, ailbwyntio’r mortar, glanhau’r pres ac atgyweirio’r parapet, y garreg a’r gwaith bloc. Roedd hefyd yn golygu adnewyddu’r slabiau llechi ac ailbeintio’r llythrennu.

Dywedodd France Moreton, Cyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth Cofebion Rhyfel “Mae cofebion rhyfel yn gyswllt gweladwy â’n gorffennol ni i gyd, yn creu dolen rhwng y rhai a syrthiodd a heddiw. Mae’n hanfodol ein bod yn sicrhau fod pob un o’n cofebion rhyfel yn cael eu cadw yn y cyflwr gorau posibl am eu hoed ac mae’n bleser gan yr elusen gefnogi’r prosiect hwn. Mae canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf yn gyfle gwych i gymunedau ar hyd a lled y wlad ddiogelu a gwarchod eu cofebion rhyfel. Os oes unrhyw un yn gwybod am gofebion eraill sydd angen sylw, mae croeso iddynt gysylltu â ni.”

Meddai Maer Bangor, y Cynghorydd John Wynn Jones “Bydd y gwaith atgyweirio pwysig hwn yn gwella Canol y Ddinas ac yn golygu fod gennym gofeb ryfel y gallwn ymfalchïo ynddi. Yma rhoddir parch a choffâd i’r rhai a syrthiodd, mae’n rhaid i ni wneud yn siŵr felly ei bod yn cael ei chadw mewn cyflwr da a’i pharchu.”

Dywedodd Clerc y Dref, Ian Jones “rydym yn ddiolchgar i Lywodraeth Cymru, CADW a’r Ymddiriedolaeth Cofebion Rhyfel am eu cymorth a’u harweiniad yn talu am y gwaith hwn oherwydd roedd y Gofeb wedi dioddef cryn esgeulustod. Gobeithio y bydd y gwaith hwn yn cadw’r groes a’r gofgolofn mewn cyflwr da am flynyddoedd i ddod.”

Cist Gymunedol


Pier Garth Bangor Prosiect Adnewyddu

Mae Cyngor Dinas Bangor wedi penderfynu atgyweirio ac adfer Pier y Garth sydd heb gael unrhyw waith mawr ers nifer o flynyddoedd ac sydd bellach angen ei adnewyddu. Roedd y rhaglen adfer ac adnewyddu ddiwethaf yn 1986.

Oherwydd natur beryglus y gwaith, mae angen cryn dipyn o sgaffaldiau, yn ogystal â mesurau Iechyd a Diogelwch llym. Mae gofyniad hefyd i waredu’r holl ddeunyddiau gwastraff mewn modd sy’n cydymffurfio â rheoliadau. Gwnaed cais am Drwydded Forol a chyflwynwyd y cais i Cyfoeth Naturiol Cymru ac mae trafodaethau wedi’u cynnal â phartïon eraill â diddordeb.

Mae Cyngor y Ddinas yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra yn ystod y prosiect adeiladu ond mae angen gwneud y gwaith hwn i sicrhau fod y Pier yn sefydlog a diogel fel bod cenedlaethau’r dyfodol yn gallu ei fwynhau.