Bangor City Council

Newyddion

Newyddion a Digwyddiadau

Lolo Williams

TEAM IRFON

Eleni mae Cyngor Dinas Bangor yn cynnal digwyddiad codi arian Allan Las / Team Irfon ar Bier Bangor.

Bydd y digwyddiad yn cael ei drefnu tua 30+ o nofwyr, gan nofio o Bier Beaumaris i Bier Bangor ar y 7fed o Fedi. Bydd y nofio yn dechrau am 16.00 awr o Beaumaris gyda'r nofwyr yn dod gyda chaiacau ac asennau.

Y targed ar gyfer digwyddiad eleni yw codi mwy na £ 3000.

Hyd yma mae dros £ 1000 wedi'i addo i'r nofwyr

Bydd yr holl arian a gesglir yn mynd tuag at y cyfleusterau newydd yn Uned Gofal Canser Alaw yn Ysbyty Gwynedd Bangor.

TEAM IRFON


Hawliau Etholwyr 2019


Elsa the Eagle Owl

Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Cyngor Sir Gwynedd

Cyflwynwyd Adroddiad Argymhellion Terfynol y Comisiwn Ffiniau ar gyfer Cyngor Sir Gwynedd i Weinidogion Cymru ar 6 Tachwedd 2018. Mae cyfnod o chwe wythnos pan na all Gweinidogion Cymru wneud Gorchymyn. Efallai yr hoffech achub ar y cyfle hwn i ysgrifennu atynt â’ch safbwyntiau ar yr Argymhellion Terfynol. Daw’r cyfnod chwe wythnos i ben ar 18 Rhagfyr 2018.

Mae’r Adroddiad Argymhellion Terfynol yn cynnwys holl argymhellion y Comisiwn ar gyfer Sir Gwynedd. Lle mae wedi gwneud newidiadau i’r trefniadau presennol, mae disgrifiad o’r newid, y cynrychiolaethau a dderbyniwyd, y rhesymau am unrhyw newid a map o’r cynigion wedi’u cynnwys yn yr adroddiad.

Erbyn hyn, mae’r Comisiwn wedi cyflawni ei ddyletswyddau, a Llywodraeth Cymru a’i Gweinidogion fydd yn penderfynu sut i symud ymlaen. Fel arfer, byddant yn gwneud Gorchymyn.

Hoffai’r Comisiwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i bawb a roddodd o’u hamser i wneud cynrychiolaethau, yn ogystal â’r Cyngor Sir am ei gymorth wrth gynnal ar arolwg.

Mae’r adroddiadau, mapiau a gwybodaeth ategol arall ar gyfer yr arolwg i’w gweld isod.

http://ldbc.gov.wales/reviews/electoralreviews/currreviews/gwynedd-final/?skip=1&lang=cy


Adnewyddu Croes Cofeb Ryfel Bangor

Yn ddiweddar cafodd plinthiau, grisiau, slabiau a llechi enwau Croes y Gofeb Ryfel eu hatgyweirio a’u hadnewyddu gan Gyngor y Ddinas fel rhan o Gofio Canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf.


Llwyddwyd i wneud y gwaith hwn yn dilyn ceisiadau grant llwyddiannus i CADW a’r Ymddiriedolaeth Cofebion Rhyfel yn ogystal â chyfraniad gan Gyngor y Ddinas. Roedd y gwaith yn cynnwys glanhau, trwsio’r garreg, ategu’r resin, ailbwyntio’r mortar, glanhau’r pres ac atgyweirio’r parapet, y garreg a’r gwaith bloc. Roedd hefyd yn golygu adnewyddu’r slabiau llechi ac ailbeintio’r llythrennu.

Dywedodd France Moreton, Cyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth Cofebion Rhyfel “Mae cofebion rhyfel yn gyswllt gweladwy â’n gorffennol ni i gyd, yn creu dolen rhwng y rhai a syrthiodd a heddiw. Mae’n hanfodol ein bod yn sicrhau fod pob un o’n cofebion rhyfel yn cael eu cadw yn y cyflwr gorau posibl am eu hoed ac mae’n bleser gan yr elusen gefnogi’r prosiect hwn. Mae canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf yn gyfle gwych i gymunedau ar hyd a lled y wlad ddiogelu a gwarchod eu cofebion rhyfel. Os oes unrhyw un yn gwybod am gofebion eraill sydd angen sylw, mae croeso iddynt gysylltu â ni.”

Meddai Maer Bangor, y Cynghorydd John Wynn Jones “Bydd y gwaith atgyweirio pwysig hwn yn gwella Canol y Ddinas ac yn golygu fod gennym gofeb ryfel y gallwn ymfalchïo ynddi. Yma rhoddir parch a choffâd i’r rhai a syrthiodd, mae’n rhaid i ni wneud yn siŵr felly ei bod yn cael ei chadw mewn cyflwr da a’i pharchu.”

Dywedodd Clerc y Dref, Ian Jones “rydym yn ddiolchgar i Lywodraeth Cymru, CADW a’r Ymddiriedolaeth Cofebion Rhyfel am eu cymorth a’u harweiniad yn talu am y gwaith hwn oherwydd roedd y Gofeb wedi dioddef cryn esgeulustod. Gobeithio y bydd y gwaith hwn yn cadw’r groes a’r gofgolofn mewn cyflwr da am flynyddoedd i ddod.”

Cist Gymunedol


Pier Garth Bangor Prosiect Adnewyddu

Mae Cyngor Dinas Bangor wedi penderfynu atgyweirio ac adfer Pier y Garth sydd heb gael unrhyw waith mawr ers nifer o flynyddoedd ac sydd bellach angen ei adnewyddu. Roedd y rhaglen adfer ac adnewyddu ddiwethaf yn 1986.

Oherwydd natur beryglus y gwaith, mae angen cryn dipyn o sgaffaldiau, yn ogystal â mesurau Iechyd a Diogelwch llym. Mae gofyniad hefyd i waredu’r holl ddeunyddiau gwastraff mewn modd sy’n cydymffurfio â rheoliadau. Gwnaed cais am Drwydded Forol a chyflwynwyd y cais i Cyfoeth Naturiol Cymru ac mae trafodaethau wedi’u cynnal â phartïon eraill â diddordeb.

Mae Cyngor y Ddinas yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra yn ystod y prosiect adeiladu ond mae angen gwneud y gwaith hwn i sicrhau fod y Pier yn sefydlog a diogel fel bod cenedlaethau’r dyfodol yn gallu ei fwynhau.