Prosiect Trawsnewid Bangor

Trawsnewid Bangor

Gan y Maer y Cynghorydd Gareth Parry

Eleni , fel Maer , byddaf yn cynnal diwrnod glanhau i Ddinas Bangor , ar Awst 7fed rhwng 10am a 4pm - cyfle i Fangoriaid ddod at ei gilydd a gwirfoddoli i helpu gydag ychydig o ofal cariadus tuag at y Ddinas gyda sbwriel. pigo a chwynnu sbot ysgafn yn ymestyn allan o ganol y ddinas.

Gan ddefnyddio Caffi Deiniol fel y ganolfan, bydd lluniaeth ysgafn ar gael a bydd offer addas yn cael ei ddarparu. Roedd diwrnod glanhau llynedd gan y Maer Elin Walker Jones yn ddiwrnod anhygoel gyda dros 60 o wirfoddolwyr yn dod at ei gilydd i rannu ein cariad at ein Dinas, ynghyd â dal i fyny gyda hen ffrindiau a gwneud ffrindiau newydd.

P'un a allwch chi sbario awr neu fwy , bydd beth bynnag y gallwch chi ei wneud yn wych , bydd pob tamaid bach yn helpu ein Dinas Gadeiriol hardd.

Os hoffech ymuno â ni, a fyddech cystal ag anfon eich manylion at Llinos yng Nghyngor Dinas Bangor drwy e-bost llinos@bangorcitycouncil.com neu ataf fy hun e-bost : cllr-gareth-parry@bangorcitycouncil.com

Bydd hyn yn help mawr i gynllunio lluniaeth a chyfarpar.

Diolch yn fawr

Gareth Parry
Maer Ddinas Bangor


Datganiad Cyhoeddus

COED MENAI
CAU LLWYBR DROS DRO – GORFFENNAF 2024

Bydd y llwybr isaf ar Goed Menai ar gau i bob traffig cerddwyr o 13 i 14 o Gorffennaf, yn gynwysedig.

Bwriad y cau uchod yw caniatau ar gyfer cael gwared ar goed a llystyfiant sydd wedi'u hasesu fel rhai a allai fod yn beryglus gan ein hymgynghorwyr.

Menai Woods

Maer 2024/25: Cynghorydd Gareth Parry
Dirprwy Faer 2024/25: Cynghorydd Medwyn Hughes

Yn y cyfarfod blynyddol ar 13/05/24 etholwyd y Cynghorydd Gareth Parry i fod yn Faer eleni. Etholwyd y Cynghorydd Medwyn Hughes i fod yn Ddirprwy Faer.

Hoffem ddiolch i’r Cynghorydd Elin Walker-Jones am ei waith caled a’i ymroddiad i Ddinas Bangor.

Councillor Gareth Parry

22 Ebrill 2024
PROSIECT BWYD POETH YN DERBYN GWOBR

PROSIECT BWYD POETH YN DERBYN GWOBR

Cafodd cydweithrediad rhwng Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor (Undeb Bangor) a Cyngor Dinas Bangor ei gydnabod gan Uchel Siryf Gwynedd Sarah Foskett JP mewn seremoni wobrwyo. Rhoddir tair gwobr yn flynyddol i wirfoddolwyr sydd wedi dangos ymroddiad rhagorol i wirfoddoli tra yn y Brifysgol. Eleni cafodd Ben Chandler yr anrhydedd hwn am arwain y Prosiect Bwyd Poeth ar y cyd sy'n darparu tua 50 – 70 o brydau poeth bob penwythnos.

Undeb Bangor


22 Ebrill 2024
Diolch i'r holl wirfoddolwyr am eu gwaith ardderchog a'u hymdrechion wrth baentio'r Pier.

Diolch hefyd i Chris Jere am ddarparu y lluniaeth a Elin Walker Jones am drefnu'r digwyddiad.

Thank you to all the volunteers for their excellent work and efforts painting the Pier.

Elin Walker Jones
Friends Of Bangor Garth Pier


Cyngor Dinas Bangor yn derbyn Gwobr Genedlaethol

18 Ebrill 2024
Derbyniodd Cyngor Dinas Bangor Wobr Genedlaethol Cymru yn ddiweddar yng Nghynhadledd Gwobr Un Llais Cymru. Roedd y Wobr, a roddwyd yn y categori Ymgysylltu â'r Gymuned, yn dathlu'r gwaith y mae Cyngor y Ddinas wedi'i wneud i ddod ag elfennau o'r trydydd sector ynghyd yn y Ddinas. 'Mae hon yn anrhydedd enfawr i dîm y Cyngor ac i'r Ddinas'.

Cyngor Dinas Bangor yn derbyn Gwobr Genedlaethol

12 Ebrill 2024
Ar noson Ebrill 9fed yn Neuadd Penrhyn cyflwynodd y Maer y Cynghorydd Elin Walker Jones a’r Dirprwy Faer y Cynghorydd Gareth Parry Ryddid y Ddinas ar ran Cyngor y Ddinas.

Cyflwynwyd y wobr i dri unigolyn teilwng iawn sydd wedi gweithio’n ddiflino dros eu cymunedau. Mr Brian Williams, Mr Gwyn Mowll a Mr Hywel Williams AS.

Hoffai Cyngor Dinas Bangor ddiolch i'r unigolion hyn am eu holl ymdrechion i wasanaethu cymuned Bangor.

Ar noson Ebrill 9fed yn Neuadd Penrhyn cyflwynodd y Maer y Cynghorydd Elin Walker Jones a’r Dirprwy Faer y Cynghorydd Gareth Parry Ryddid y Ddinas ar ran Cyngor y Ddinas.


Cystadleuaeth Ymchwilwyr Ifanc Gogledd Cymru

14 Mawrth 2024

Daeth y rhai a gyrhaeddodd rownd derfynol Cystadleuaeth gyntaf Ymchwilwyr Ifanc Gogledd Cymru ynghyd yn Neuadd y Penrhyn, Bangor, ddydd Sadwrn 9 Mawrth, i gyflwyno eu canfyddiadau.

Hon oedd rownd olaf digwyddiad, a gefnogwyd gan SEREN, a oedd gofyn i fyfyrwyr Safon Uwch ac UG sy’n astudio pynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) wneud rhywfaint o ymchwil preifat ac yna arddangos eu canfyddiadau trwy fyrddau cyfathrebu printiedig a thrafodaethau gydag aelodau o’r cyhoedd.

Syniad oedd hwn gan gyn-fyfyriwr o Fangor, Laura Hanks, sydd bellach yn uwch ymchwilydd ym Mhrifysgol Caerhirfryn ac yn enillydd gwobr Arian STEM for Britain. Dywedodd Laura 'Roeddwn i eisiau i fyfyrwyr Gogledd Cymru gael y math o gyfle nad yw fel arfer ar agor iddyn nhw nes iddyn nhw gyrraedd trydedd flwyddyn y Brifysgol. Bydd cymryd rhan yn y digwyddiad hwn yn helpu myfyrwyr i sefyll allan wrth wneud cais am le yn y Brifysgol ac yn rhoi mantais iddynt pan fyddant yn cyrraedd.'

Cynhaliwyd y rowndiau terfynol rhanbarthol, y cyntaf o’i fath yn unrhyw le yn y wlad ar gyfer myfyrwyr o’r lefel hon, dan nawdd Cyngor Dinas Bangor a chroesawyd y cystadleuwyr a’r cynrychiolwyr gan y Maer, y Cynghorydd Elin Walker Jones. Hi hefyd a wobrwyodd enillwyr y pedwar categori yn ddiweddarach yn y prynhawn yn adeilad Pontio Prifysgol Bangor.

Y cyflwyniadau buddugol oedd

 • Gwobr Grŵp Banc Lloyds am y Syniad Arloesol Gorau - 'Rhith Ddwysäwr Ffoton: Golwg fodern ar gyfathrebu llechwraidd.'
 • Gwobr Cyfathrebu Gwyddonol Llafar Gorau a gefnogir gan Network Rail - 'Archwiliad i fanteision posibl Technoleg 'Organ on a Chip'.'
 • Gwobr Hynamics/EDF am y Cyfathrebu Gwyddonol Gweledol Gorau - 'Sut y gall 'Pils Clyfar’ chwyldroi diagnosis a thriniaethau mewn meddygaeth.'
 • Gwobr Ychwanegol gan Gyngor Dinas Bangor Gwobr am Wybodaeth Eithriadol - 'Sicrhau Trafodion Bob Dydd gydag Amgryptio Gwrthiannol Cwantwm.'

The eleven finalists of the North Wales Young Researchers Competition, at the Conference on Saturday the 9th March 2024

The winners in each of the 4 categories pose with the Mayor of Bangor, organisers and representatives of the main sponsors.

The Mayor of Bangor, Cllr Elin Walker Jones

The finalists show their research to members of the public and to the judging panel

The finalists show their research to members of the public and to the judging panel

Experienced researchers from a range of backgrounds hold a question and answer session and share their research experiences

Laura Hanks Senior Researchers from Lancaster University announces the winners on Bangor University’s Pontio building.

6 Mawrth 2024

Cynhaliwyd gweithdy ar gyfer y trydydd sector yn Nyth, Bangor y ddiweddar, gyda'r maer yn arwain. Roedd y maer yn teimlo ers sbel bod yna lawer iawn o waith da yn mynd mlaen ym Mangor, ond bod neb yn gwybod amdano. Yn aml, mae’r naratif am Fangor yn negyddol, heb angen. Mae yna bobl arbennig iawn yn gwneud gwaith arbennig iawn yn ein dinas ac mae angen diolch iddynt!

Penderfynwyd felly cynnal y gweithdy er mwyn rhoi’r cyfle i’r trydydd sector ddod at ei gilydd, i rwydweithio, rhannu arfer da, a chael y cyfle i rannu syniadau a chreu cynllun am Fangor ragorol. Roedd y gyfle i ddiolch i’r trydydd sector am eu gwaith efo pobl Bangor, yn enwedig o gofio’r cyfnod heriol rydym yn ei oddef ar hyn o bryd, a phres cyhoeddus mor brin. Roedd nifer o fudiadau a gwasanaethau lleol yn bresennol, er enghraifft, MaesG Showzone, Mantell Gwynedd, CAB, GISDA, Adferiad, Cyfle Cymru, Anheddau, Y Bont, Cymdeithas Affrica Gogledd Cymru, Age Cymru, Ffrindiau Pier Garth, Gwasanaeth Ieuenctid Gwynedd, Canolfan Abbey Road, TEC Cymru, Dewis Cymru, Agored Cymru, I Can Connector Ardal Ni, ynghyd a rhai o gynghorwyr dinas Bangor. Diolch i chi gyd am eich presenoldeb!

Roedd yn ddiwrnod egnïol, a phobl yn llawn brwdfrydedd! Cafwyd cyflwyniadau byr gan Dr Martin Hanks, Cyfarwyddwr y ddinas i rannu sut fedr CDB gefnogi’r trydydd sector, ac hefyd gan Jess Mullan, Rheolwr Prosiect Busnes n o Gyngor Gwynedd ynglŷn a chynllun Dewis Cymru. Mae Dewis Cymru yn wefan sy’n rhoi cyfle i chi gael gwybodaeth am wasanaethau a digwyddiadau yn eich ardal chi. Roedd gweddill y diwrnod yn waith grŵp, yn rhoi cyfleoedd rhyngweithio a chreu a chynllunio! Edrychwn ymlaen i gydweithio pellach i ddatblygu rhai o’r syniadau arloesol a chadarnhaol a fynegwyd yn ystod y dydd!

Diolch i Gyngor Dinas Bangor am noddi, ac yn enwedig i Llinos a Carwyn am eu gwaith diflino yn helpu i drefnu’r digwyddiad. Diolch hefyd i Bwyd Da Bangor am y lluniaeth, i Elin Cymen am gyfieithu i sicrhau fod modd cynnal y digwyddiad yn ddwyieithog, ac i Nyth am letya’r digwyddiad mewn leoliad mor hyfryd.

Roedd pawb yn awyddus i weld deilliannau o’r diwrnod, gan gynnwys gweithdai pellach a hwb gymunedol ynghanol ein dinas, felly rydym wedi cychwyn sgwrs bellach o fewn y Cyngor Dinas i drafod y posibiliadau. Croeso i chi gysylltu efo’ch syniadau!

workshop

Coed Menai

Cau llwybr dros dro – Chwefror 2024
Bydd y llwybr isaf ar Goed Menai ar gau i bob traffig cerddwyr o 19 i 23 Chwefror, yn gynwysedig.

Bwriad y cau uchod yw caniatáu ar gyfer cael gwared ar goed a llystyfiant sydd wedi'u hasesu fel rhai a allai fod yn beryglus gan ein hymgynghorwyr.


9 Ionawr 2024
Mae y Cyngor isio ddeud diolch ir grwp am ddod a lliw a diwilliant ir stryd fawr a rhoi cychwyn ar ddigwyddiadau 2024.

Mae y Cyngor isio ddeud diolch ir grwp am ddod a lliw a diwilliant ir stryd fawr a rhoi cychwyn ar ddigwyddiadau 2024.

3 Ionawr 2024
Hoffai'r Maer ddiolch i Andy Birch, yr artist graffiti Dimeone am arwain ar y prosiect, a Heddlu Gogledd Cymru, Crimebeat (elusen yr Uwch Siryf Janet Phillips), Cyngor Dinas Bangor a Gwasanaeth Ieuenctid Gwynedd am y nawdd a'r fraich i gwblhau'r prosiect.

Diolch yn arbennig i'r bobl ifanc a beintiodd drwy'r dydd.

19 Rhagfyr 2023

Mae yr Maer wedi bod yn ffodus i gael gwahoddiad i sawl Gwasanaeth Carolau dros yr Wyl, yn y Gadeirlan a thu hwnt.

Dywedodd ei bod yn anrhydedd cynrychioli pobl Bangor yn y digwyddiadau hyn.

Diolch i Tenovus am waith o ansawdd yn cefnogi pobl sy’n cael eu heffeithio gan gancr.

Diolch i’r Gwasanaethau Brys am eu hymroddiad a’u dyfalbarhad yn gwarchod pobl Bangor a thu hwnt, ac achub bywydau.

Diolch i Ysgol Friars am wledd gerddorol!

Diolch i Piws am gefnogi plant a phobl ifanc efo anableddau amrywiol.

Diolch’r Clwb Rotari hefyd am eu gwaith elusennol.

Pleser bod yn bresennol! Nadolig llawen i bawb!

Mae yr Maer wedi bod yn ffodus i gael gwahoddiad i sawl Gwasanaeth Carolau dros yr Wyl, yn y Gadeirlan a thu hwnt.

Diwrnod ym mywyd....

Gan Elin - Maer Bangor

4 Rhagfyr 2023

Cefais y fraint yn ddiweddar o dreulio diwrnod efo gweithwyr awyr agored amhrisiadwy ein Cyngor Dinas ym Mangor, Aaron a Howell. Maent yn gwneud y gwaith yn anweledig, yn aml yn ddiddiolch - ond maent yn gwneud y stwff hanfodol yna sy’n cadw’r ddinas i fynd felly gofynnais a fuaswn yn cael treulio’r diwrnod efo nhw. Mae eu gwaith yn allweddol i’n dinas ni.

Cyfarfum â hwy wrth y Pier am 7 o'r gloch y bore, ac wedyn syth ati draw i’w swyddfa ynghanol y ddinas. Cawsom sbec sydyn o gwmpas Tan y Fynwent er mwyn arolygu sefyllfa’r llygod mawr, a thynnu lluniau er mwyn cysylltu efo adran Gwarchod y Cyhoedd yng Nghyngor Gwynedd. Mae’r gwaith o daclo pla fel llygod mawr yn gyfrifoldeb i Gyngor Gwynedd, ond mae’n gyfrifoldeb i ni gyd gysylltu os gwelwn rai.

Ar ôl glanhau’r swyddfa, aethom nôl i’r Pier i arolygu’r Pier a gwneud gwaith cynnal a chadw. Tynnwyd ambell drawst a oedd wedi pydru a gosodwyd rhai newydd. Gwiriwyd fod y decing yn saff, a symud mlaen. Mae angen atgoffa ni gyd hefyd os ydym yn gyrru ar hyd y Pier, mai 5mya yw’r cyflymder uchaf ar y Pier neu fe fyddwch yn malu’r trawstiau.

Wedyn aethom ni draw i Goedwig Menai i wirio a oedd coed wedi syrthio yn y storm. Mae angen gwaith ar y llwybr ond gan mai dim ond Aaron a Howell sy’n gwneud y gwaith cynnal a chadw i’r Cyngor, mae’n amhosib mynd i’r afael â gwaith adfer sylweddol heb fuddsoddiad sylweddol oddi wrth y rhanddeiliaid i gyd. Wnaethon ni hefyd ymweld â Chaeau Ashleigh.

Ymlaen wedyn i gychwyn ar y waith o roi goleuadau ar y Stryd Fawr. Mae hyn yn joban mawr!

Wedyn cyn diwedd y dydd, daeth galwad gan y tîm sy’n gwneud y gwaith adfer ar y Pier ar hyn o bryd, yn dweud fod angen trawstiau ac adnoddau eraill ychwanegol cyn fory neu fe fyddai’r gwaith yn dod i stop! Felly roedd raid i Aaron droi ar ei sawdl a mynd i siopa! Mae Aaron hefyd wedi cymryd gwaith ychwanegol ymlaen gan mai’r Cyngor Dinas sy’n gyfrifol erbyn hyn am osod a thynnu’r bolardiau ar y stryd fawr. Diolch Aaron a Howell – rydach chi’n amhrisiadwy! Rydym yn lwcus iawn ohonoch!

Diwrnod ym mywyd.... Gan Elin - Maer Bangor

Seren


14 Tachwedd 2023

Dyfyniad gan y Maer:
Ar achlysur dwys Sul y Cofio, cofiwn am y rhai sydd wedi colli eu bywydau er mwyn eraill, a chofiwn hefyd am y rhai sydd heddiw’n dioddef trais ac erchylltra rhyfel yn ein byd. Gweddiwn am heddwch.

Cefnogwn bob ymdrech i ddatrys anghydfod rhwng dyn a dyn hyd eithaf ein gallu.

Remembrance Sunday

13 Tachwedd 2023
Y Maer wedi mwynhau cyfri lawr i gychwyn y tân gwyllt! Pawb wedi mwynhau yr arddangosfa ryfeddol! Diolch i’r holl wirfoddolwyr am sicrhau digwyddiad didrafferth a diogel i bawb.

Sul y Cofio 12 Tachwedd 2023
Bydd yr Orymdaith yn ymgynnull y tu allan i "Boots", Stryd Fawr, Bangor, am 9.30 y bore er mwyn gorymdeithio i fyny i'r Gadeirlan mewn pryd ar gyfer dechrau'r Gwasanaeth am 10.00y.h.

Cynhelir Seremoni Osod y Torchau a gwasanaeth byr yn y Gofeb Ryfel am 11.00 y bore yn dilyn gwasanaeth y Gadeirlan.

Diwrnod y Cadoediad 11 Tachwedd 2023
Bydd gwasanaeth bychan yn cael ei gynnal yn y Gofeb Ryfel am 11.00am ger Faes Parcio Glan yr Afon.


13 Tachwedd 2023
Cafodd y Maer y fraint o rannu gwobrau disgyblion talentog Academi Westend Academy yn ddiweddar. Mi naeth hi ddweud "Mi roedd yn hyfryd cael bod yn bresennol i ddathlu llwyddiannau’r plant hyfryd. Llongyfarchiadau iddynt i gyd! Diolch i Natt Rob, athrawes ysbrydoledig yr Academi am y gwahoddiad a’r croeso cynnes."

Westend Academy

7 Tachwedd 2023
Bu'r Cyngor gytuno ar y datganiad brys yma yn ei gyfarfod neithiwr, heb fynegi unrhyw farn wleidyddol.

Mae Cyngor Dinas Bangor am ddatgan ei gydymdeimald a’r holl bobol sydd yn dioddef effaith trais yn Gaza, Israel a'r Llain Orllewinol, ac yn erfyn ar ran holl breswylwyr Dinas Bangor, am ymatal ar y rhyfela a'r trais"


6 Tachwedd 2023
Roedd y faer wedi cael bleser mawr agor Tafarn y Garth a’r siop sglods a sgods newydd. Mi wnaeth hi ddweud “Am safle bendigedig! Diolch yn fawr i Chris a’r tîm am eu gwaith anhygoel yn trawsnewid Tafarn y Garth! Edrych mlaen yn arw i fyta mwy o tships a deep fried bara brith ac edrych ar yr olygfa wych yn y dyfodol!”Tafarn y Garth

30 Hydref 2023
Cafodd y Maer, y Cynghorydd Elin Walker-Jones, y pleser o fynychu ymarfer Maes G Showzone yn ddiweddar. Mi wnaeth hi ddweud “Roedd clywed y plant talentog yn canu ac yn ymarfer eu dawnsio yn wych! Mae’r ysgol berfformio yn cynnig gwersi i blant o flwyddyn 3 i fyny, ac yn cynnig profiadau unigryw i bob plentyn, beth bynnag fo’i gefndir a’i abledd. Mae’r ysgol yn cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr talentog gan gynnwys Mrs Steffie Williams Roberts a’n cynghorydd dinas ni, y Cynghorydd Eirian Williams Roberts ac eraill.”

Mae Cyngor Dinas Bangor yn falch o gefnogi Maes G Showzone yn eu gwaith amhrisadwy.

Showzone

26 Hydref 2023

23 Hydref 2023
Cafodd y Maer a'r Dirprwy Faer y pleser o fwyta bwyd Indiaidd bendigedig y Bangor Tandoori. Ewch yn llu i gefnogi busnesau bach y Stryd Fawr - mae toreth o drysorau yno!

Yn y llun mae R Raza y cogydd dawnus a'r Maer a'r Diprwy Faer.

Yn y llun mae R Raza y cogydd dawnus a'r Maer a'r Diprwy Faer.

16 Hydref 2023
Yn ddiweddar bu criw o bobl Soest yn ymweld â Bangor. Mae dinas Soest yng Ngorllewin yr Almaen wedi ei gefeillio efo dinas Bangor ac yn dathlu 50 mlwyddiant y gefeillio eleni. 50 mlynedd o gyfeillgarwch rhwng dinasyddion y ddwy ddinas!

Yn ystod yr wythnos, cafwyd gwasanaeth hyfryd yn y Gadeirlan, efo plant ysgolion Bangor i gyd yn arwain y canu. Cafwyd cyfle i ailrwymo ac ail-arwyddo’r siarter cyfeillgarwch yn ystod y gwasanaeth. Cynhaliwyd arddangosfa o luniau yn Storiel gan artistiaid o Gymru, yr Almaen a Gwlad Pwyl, a bu ymweliadau lleol gan gynnwys cerdded ar y pier a chyngherddau gan artistiaid lleol a myfyrwyr talentog o Brifsysgol Bangor. Gwledd! Hyfryd cyfarfod â hen ffrindiau a gwneud rhai newydd!

Yn ddiweddar bu criw o bobl Soest yn ymweld â Bangor. Mae dinas Soest yng Ngorllewin yr Almaen wedi ei gefeillio efo dinas Bangor ac yn dathlu 50 mlwyddiant y gefeillio eleni. 50 mlynedd o gyfeillgarwch rhwng dinasyddion y ddwy ddinas!


10 Hydref 2023
Cafodd y Maer y fraint o fod yn bresennol yng ngwasanaeth gobaith ac er cof yn y Gadeirlan Bangor yn ddiweddar. Cynhaliwyd y gwasanaeth gan Gymuned Adfer Gogledd Cymru. Mae NWRC yn gwneud gwaith arbennig iawn yn cefnogi pobl i newid eu bywyd. Roedd y gwasanaeth yn emosiynol ac urddasol iawn.

Maer Cynghorydd Elin Walker-Jones

28 Medi 2023
Ymwelodd y Maer Cynghorydd Elin Walker-Jones a swyddogion CDB â Soest yn ystod yr haf. Roedd yr ymweliad hwn i ddathlu 50 mlynedd ers gefeillio swyddogol Dinas Bangor a Soset.

Ymwelodd y Maer Cynghorydd Elin Walker-Jones a swyddogion CDB â Soest yn ystod yr haf

25 Medi 2023
Mi aeth y Maer, y Cynghorydd Elin Walker-Jones fynychu ag noson Growing for Change yn Bwyd Da yn ddiweddar. Dywedodd ei bod yn braf cael y cyfle i gefnogi Growing for Change a Bwyd Da. Menter sy'n rhoi newid cymdeithasol wrth wraidd eu gwaith yw Growing for Change, gyda'r nod o dyfu a gwerthu bwyd maethlon a lleol i fusnesau ac unigolion. Ond mae Growing for Change hefyd yn darparu cyfleoedd gwaith i bobl sy'n troi eu bywydau o gwmpas, gan weithio i ddelio â defnyddio sylweddau neu heriau iechyd meddwl. Mae'r Maer yn llongyfarch pawb sy'n gwneud Growing for Change a Bwyd Da yn llwyddiant.


25 Medi 2023
Yn ddiweddar, ymwelodd y maer Cynghorydd Elin Walker-Jones a'r Dirprwy Faer, y Cynghorydd Gareth Parry, â Chanolfan Cymdeithas Affrica Gogledd Cymru. Dywedodd y Cynghorydd Elin ei bod yn braf cael cyfle i drafod materion gyda'r Cynghorydd Salamatu Jidda-Fada a ffrindiau eraill.

25 Medi 2023
Cafodd y Maer y fraint o agor siop Ambiwlans Awyr newydd Cymru yng Nghanolfan Menai Bangor. Mae hi'n dymuno diolch i holl staff a gwirfoddolwyr y siop - mae gwaith yr Ambiwlans Awyr yn ddigyffelyb mewn ardal wledig fel Cymru.

25 Medi 2023
Diwrnod tacluso’r Maer: Roedd yn wych gweld cymaint o wirfoddolwyr o bob rhan o Fangor yn helpu i wneud ein Stryd Fawr yn hardd ac yn lân, yn barod ar gyfer yr Ŵyl Haf! Dymuna y Maer, Cynghorydd Elin Walker-Jones ei ddiolch i bawb - tîm Ardal Ni Cyngor Gwynedd, cynghorwyr a staff BCC, NWRC, MCPT, Menter Iaith, Prifysgol Bangor, Heddlu Gogledd Cymru, Lee ein 'Ceidwad', Gwasanaeth Prawf, teulu a ffrindiau, a phawb arall. Diolch yn fawr iawn i chi gyd

25 Medi 2023

Ymwelodd y Maer, y Cynghorydd Elin Walker-Jones, ag arddangosfa Parc y Coleg yn Pontio yn ystod yr haf. Dywedodd "Roedd yn hyfryd gweld cynlluniau Parc y Coleg yn symud ymlaen."

31 Awst 2023
Grant Gwella Eiddo Canol Trefi gan Cyngor Gwynedd er gwybodaeth. Am fwy o fanylion ar sut i wneud cais neu os ydach chi'n gymwys, cysylltwch â grantiaubusnes@gwynedd.llyw.cymru.

30 Awst 2023
Mae Cyngor Dinas Bangor yn falch o gefnogi’r prosiect prydau poeth gyda myfyrwyr Prifysgol Bangor.

16 Awst 2023
Mae’r Cynghorydd Elin Walker Jones, Maer dinas Bangor yn croesawu’r cynlluniau i gael Canolfan Iechyd a Llesiant newydd yn y ddinas. Mae’r Ganolfan gam yn nes wrth i gabinet Cyngor Gwynedd gefnogi’r cynllun gwerth £20 miliwn i greu’r Ganolfan, mewn partneriaeth efo Llywodraeth Cymru.

Medd Elin, “Rydym yn llawen iawn! Mae hyn yn newyddion gwych i’r ddinas. Diolch o galon i Gyngor Gwynedd am eich cefnogaeth i ddinas Bangor ac am eich ffydd yn y cynllun cyffrous hwn. Edrychwn ymlaen i weld y cynllun uchelgeisiol yma’n cyfrannu at adfywio canol y ddinas. Mae buddsoddiadau strategol fel yma, yn ogystal ag ymdrechion y gymuned i gynnal digwyddiadau fel yr Wyl Haf ddydd Sadwrn, adfywiad y Pier, sicrhau dyfodol Nantporth a llawer o ymdrechion cymunedol a busnesau eraill yn rhoi neges glir bod y rhod yn dechrau troi.”


1 Awst 2023
Braint ac anrhydedd cynnal sul y maer yn Capel Berea Newydd. Diolch I’r Parchedig Ddr Elwyn Richards am ymgymryd a dyletswyddau Caplan y Maer, ac i bawb wnaeth drefnu, a chymryd rhan yn y gwasanaeth hyfryd, yn enwedig chi blant! Diolch hefyd i bawb ddaeth ynghyd ac i Bwyd Da Bangor am y lluniaeth ffantastic! Diolch hefyd chi a oedd yn bresennol am eich rhodd hael i Samariaid Gogledd Cymru. Dyma Elin yn trosglwyddo’r rhodd i Lynda ac yn diolch iddynt am ei gwaith amhrisadwy, yn gwrando ar y rhai sydd angen clust gydymdeimladwy.

Elin handing over the donation to Lynda

Summer Fest

27 Gorffennaf 2023
Mae paratoadau ar gyfer gŵyl haf ar eu hanterth!!

Os ydych chi eisiau gwirfoddoli ar gyfer y diwrnod glanhau anfonwch e-bost at office@bangorcitycouncil.com

Maer Elin Walker -Jones

19 Gorffennaf 2023
Byddwch yn gweld ein Maer Elin Walker -Jones o gwmpas Bangor yn cymryd rhan ac yn glynu at bob prosiect y gall ei ffitio yn ei dyddiadur! Os gwelwch chi hi gwnewch yn siŵr dweud helo!!

Mayor Elin Walker -Jones

Cynghorydd Salamatu Fada

18 Gorffennaf 2023
Llongyfarchiadau enfawr i’r Cynghorydd Salamatu Fada, a dderbyniodd ddoethuriaeth er anrhydedd gan Brifysgol Bangor yr wythnos diwethaf (i ychwanegu at ei doethuriaeth academaidd). Dathlwyd y digwyddiad gyda theulu, ffrindiau, Aelodau'r Gymdeithas Affricanaidd a Charibïaidd a chynrychiolwyr Cyngor y Ddinas. Cafodd Salamatu ei chydnabod yn ddiweddar hefyd fel un o’r 100 o merched mwyaf dylanwadol yng Nghymru.

Cllr Salamatu Fada

Gymdeithas Jamaica Gogledd Cymru

29 Mehefin 2023
Cefnogodd Cyngor Dinas Bangor Gymdeithas Jamaica Gogledd Cymru i gynnal digwyddiad diwrnod llawn yn Neuadd Penrhyn ar 22 Mehefin 2023 i ddod â phobl o Jamaica a Gogledd Cymru at ei gilydd i gydnabod ‘Windrush 75’


Caffi Phoenix

27 Mehefin 2023
Ymwelodd y maer Elin â Chaffi Phoenix ym Mangor yr wythnos diwethaf gan gwrdd â’r perchennog Ramadan Ali. Roedd y bwyd a'r gwasanaeth yn fendigedig!


Trinity Foundation

23 Mehefin 2023

Y Mae'r wedi gael diwrnod hyfryd bod yn bresennol i seremoni gau y #TrinityFoundation! Diolch Kumi ac Adrian a phawb am y croeso! Llongyfarchiadau Mio, Miki a Laura a phob lwc i’r dyfodol!

Trinity Foundation closing ceremony


26 Mai 2023

Maer 2023/24: Cynghorydd Elin Walker Jones
Dirprwy Faer 2023/24: Cynghorydd Gareth Parry

Maer 2023/24: Cynghorydd Elin Walker Jones Dirprwy Faer 2023/24: Cynghorydd Gareth Parry

25 Mai 2023

Cafodd y Maer yr anrhydedd o fod yn bresenol ym y Daith Gerdded ar y pier gyda Eryri Cydweithredol a Dementia Actif Gwynedd i nodi Wythnos Dementia.

Cafodd y Maer yr anrhydedd o fod yn bresenol ym y Daith Gerdded ar y pier gyda Eryri Cydweithredol a Dementia Actif Gwynedd i nodi Wythnos Dementia.

24 Mai 2023
Mae y Trinity Foundation ar y stryd fawr ym Mangor yn trefnu ymweliadau gan Siapaneaid yn eu harddegau i brofi diwilliant Prydeinig a Chymreig dros yr haf. Mae yr ymwelwyr yn lletya gan deuluoedd lleol, a mae taliad yn cael ei wneud. Mae llwyddiant yr ymweliadau wedi arwain at yr angen am deuluoedd ychwanegol yr haf yma. Mae manylion yn y daflen os oes unrhyw deuluym Mangor neu yn y cyffiniau a diddordeb.

The Trinity Foundation on the high street in Bangor organises visits for Japanese teenagers to experience British and Welsh culture during the summer

22 Mai 2023
Bu staff y Cyngor helpu i wneud diwrnod dathladiau y pier yn llwyddiant Emlyn ac Aaron.

Hefyd plac i ddiolch i Emlyn am ei gyfraniad ir ail adeiladu.

Hefyd diolch mawr i Avril cadeirydd cyfeillion pier bangor.

pier celebration

3 Mai 2023

Mae Cyngor Dinas Bangor a Phartneriaeth Ogwen yn cefnogi poblipobl gyda thaith feicio drydanol o Garth Piar i Glwb Rygbi Bethesda ac yn ôl. Bu'r digwyddiad yn boblogaidd iawn a bwriedir cynnal teithiau pellach dros yr haf. Cymerodd maer Bangor ran yn y reid.

Garth Pier

25 Ebrill 2023

Y Dirprwy Faer Elin Walker-Jones wedi helpu i gynnal sesiynau croeso cynnes yn ddiweddar. Cynhaliwyd tair sesiwn i gyd dros yr wythnosau diwethaf.

Diolch i Ysgol Tryfan am y croeso a’r defnydd o’r ffreutur, diolch i Mantell Gwynedd am y grant, diolch i Grwp Cymunedol Maestryfan am drefnu’r digwyddiadau, diolch i Bwyd Da Bangor am y bwyd hyfryd a diolch i Sonia Lloyd am y cacennau blasus!

Y Dirprwy Faer Elin Walker-Jones wedi helpu i gynnal sesiynau croeso cynnes yn ddiweddar

7 Ebrill 2023
Ydych chi'n grŵp cymunedol neu wirfoddol â chyfansoddiad neu elusen ym Mangor? Os felly hoffai Cyngor Dinas Bangor glywed gennych. Mae Cyngor y Ddinas yn bwriadu sefydlu rhestr ddiffiniol o’r holl grwpiau yn y categorïau hyn yn y Ddinas, boed yn weithgar neu’n segur, gyda golwg ar roi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am ddigwyddiadau, gweithgareddau lleol, argaeledd grantiau a chyfleoedd eraill. Os ydych chi’n meddwl bod eich grŵp yn perthyn i unrhyw un o’r categorïau hyn, e-bostiwch enw a manylion cyswllt eich grŵp i social@bangorcitycouncil.com gan roi gwybod i ni beth rydych chi’n ei wneud (neu wedi’i wneud).


6 Ebrill 2023
Nos Lun, 27 Mawrth, cyflwynodd Cyngor Dinas Bangor Ryddfraint y Ddinas i 3 o gynghorwyr a chyn Faer Bangor. Roedd y tri, sydd bellach wedi ymddeol, wedi gwasanaethu Bangor am gyfanswm o dros 125 o flynyddoedd.

Cyflwynwyd i Mrs Lesley Day, Mr Derek Hainge a Mr John Martin, dystysgrifau wedi’u fframio yn nodi Rhyddfraint Dinas Bangor, ynghyd â bathodyn gan y Maer presennol, y Cynghorydd Gwynant Roberts a’r Diprwy Faer, Cynghorydd Elin Walker Jones.

Cafwyd adloniant ar y noson gan y delynores, Alys Bailey-Wood.

Ym mis Hydref 2022, pleidleisiodd y cyngor o blaid rhoi’r wobr i’r tri arbennig yma er mwyn dangos eu diolch twymgalon am y blynyddoedd y buont yn gwasanaethu pobl Bangor.

Cwmni yn cytuno i adfer byrllysg hanesyddol Bangor am ddim

Mae byrllysg (mace) sy'n cael ei ddefnyddio mewn digwyddiadau seremonïol ym Mangor ers bron i 150 o flynyddoedd wedi cael ei achub gan gwmni gemwaith yn Llundain.......darllen mwy

blockquote style="border: solid 2px #1b6e98; padding:20px; color:#1b6e98; ">

Annwyl Cynghorwyr

Mae’n ddrwg gen i mae’r rhaid i mi adrodd bod cyn Faer ac Cynghorwyr Dinas Bangor, Douglas Madge wedi marw ar dydd Llun, 20fed o mis Mawrth. Rydym yn trefnu cerdyn Cydymdeimlad gan y Cyngor. Nid oes unrhyw wybodaeth eto am yr angladd ond byddaf yn adael i chi wybod pam dwi’n glywaf amdano. Dwi’n sicr fod ei deulu yn ein meddwl no ar yr adeg anodd hon.

Y Banner Heddwch Gymanwlad, Bangor, 13eg Mawrth 2023

Ionawr 26 2023
Mae’n bleser gan Gyngor Dinas Bangor gyhoeddi ei fod wedi cymeradwyo cyllideb o £50,000 i wella parciau chwarae’r Ddinas. Dywedodd Cyfarwyddwr y Dinas “Tra bod y parciau hyn mewn gwirionedd ym mherchnogaeth Cyngor Gwynedd, mae'r Cyngor Dinas yn teimlo bod angen gwneud gwaith nad oes gan Gwynedd yr arian ar ei gyfer, yn onest. Bydd y ddau Cyngor yn cydweithio i gytuno ar strategaeth ar gyfer y gwariant hwn.


Ionawr 26 2023
Mewn cyfarfod diweddar o Cyngor Dinas, cymeradwyodd brosiect i archwilio ymarferoldeb prynu un neu ddau o eiddo’r Stryd Fawr gyda’r bwriad o’u cynnig ar gyfer prosiectau cymunedol. Y gobaith yw y bydd hwn yn gam cadarnhaol bach i hybu delwedd y Stryd Fawr tra'n rhoi budd i gymunedau lleol.


Ionawr 26 2023
Yng nghyfarfod y Cyngor Dinas yr wythnos diwethaf, cymeradwyodd y cam nesaf o adnewyddu Pier Bangor Garth. Mae’r prosiect uwchraddio £75,000 hwn yn parhau â’r adfywiad cyffredinol o’r Pier, a fydd yn sicrhau defnydd parhaus o’r ased gwych hwn i bobl Bangor.


Ionawr 26 2023
Mae Cyngor Dinas Bangor yn falch o gyhoeddi ei fod wedi cymeradwyo’r cyllid i ymestyn prosiect arwyddion cerddwyr newydd Llywodraeth Cymru i gynnwys Bangor Uchaf. Mae Cyngor y Ddinas hefyd wedi cytuno i ariannu map cerddwyr newydd o'r Ddinas i gyd-fynd â'r prosiect.


Ionawr 26 2023
Roedd Cyfarwyddwr Dinas Bangor, Dr Martin Hanks, yn annerch Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Canolfan Gymunedol y Garth nos Fawrth. Cafodd ei sgwrs ar y Weledigaeth ar gyfer Bangor dderbyniad da iawn gan yr amcangyfrif o 40 o fynychwyr.


Ionawr 25 2023
Llongyfarchiadau I Salamatu sydd yn Gynghorydd Dinas Bangor yn ward Hirael ar gael ei chynnwys yn y un o’r 100.


Ionawr 25 2023
Y Maer a gafodd yr anrhydedd o gael gwahoddiad I ddathlu Blwyddyn y Gwningen Tsieineaidd gyda’r Sefydliad Confucius mewn gala ym Mhontio. Roedd y cyflwyniad o ddawns a chân yn arddangos diwilliant a thraddodiad Tsieineaidd. Roedd yn brofiad gwir gwefreiddiol, ac anrhydedd i’w wylio. Mae y Sefydliad Confucius yn esiampl, efallai na sydd yn cael ei lawn werthfawrogi, o wneud Bangor yn leoliad nodedig yn ryngwladol. Llongyfarchiadau

Ionawr 19 2023
Mae Cyngor Dinas Bangor, tra'n siomedig nad oedd y cais i gynorthwyo'r Ddinas hon yn llwyddiannus, am longyfarch Gwynedd ar ei lwyddiant i sicrhau grant Lefelu i Fyny o £18.8m i uwchraddio llwybrau cerdded a beicio Amgueddfa Lechi Cenedlaethol a Chelfyddydau Ogwen. Canolfan


Ionawr 10 2023

Mae gwasanaeth newydd wedi ei lansio yn Llyfrgell Bangor i drigolion Bangor, gohebiaeth i Gyngor Gwynedd a’i adrannau bellach yn gallu cael eu postio yn Llyfrgell Bangor yn rhad ac am ddim, mae blwch post bellach ar gael yng nghyntedd y Llyfrgell, a bydd gohebiaeth yn cael ei chasglu ar ac yn ddyddiol.

Mae staff y llyfrgell wrth law i gynorthwyo trigolion Bangor gyda’u hymholiadau, mae yna hefyd ffôn rhad ac am ddim i gysylltu â Chanolfan Gyswllt Galw Gwynedd, a bydd y blwch post yn galluogi defnyddwyr i adael eu gohebiaeth i Staff ac Adrannau Cyngor Gwynedd, sy’n yn cael ei ddosbarthu yn ddyddiol. Mae'r llyfrgell ar agor o ddydd Llun, dydd Mawrth a dydd Mercher o 09:30 tan 18:30, dydd Iau a dydd Gwener o 09:30 tan 17:00 a dydd Sadwrn o 09:30 tan 13:00. Mae Canolfan Gyswllt Galw Gwynedd ar agor o 08:30 tan 17:00 (Dydd Llun i Ddydd Gwener).

CYNGOR DINAS BANGOR

Sedd Wag Achlysurol – Ward Marchog

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN o sedd wag achlysurol mewn swydd cynghorydd yn ward Marchog ar Gyngor Dinas Bangor.

Cynhelir etholiad i lenwi’r sedd wag os cyflwynir cais ysgrifenedig am etholiad sy’n cynnwys llofnod deg etholwr o’r ward uchod i’r Swyddog Canlyniadau, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH o fewn y cyfnod sy’n diweddu am 12.00pm ar ddydd Llun, 16 Ionawr 2023.

Os na dderbynnir cais am etholiad, llenwir y sedd wag gan Cyngor y Ddinas.

Mae Cyngor Dinas Bangor eisiau dymuno nadolig a blwyddyn newydd dda i bawb. Mwy o stwff cyffrous i ddod yn y flwyddyn newydd

Trinity Foundation

Y Maer gyda'r myfyrwyr Siapaneaidd diweddaraf i fynychu rhaglen Trinity-Foundation, a leolir ar y stryd fawr ym Mangor Un o'r nifer fentrau bach sydd yn cyfrannu at economi y ddinas ond yn amal yn cael eu tan-werthfawrogi.


8 Rhagfyr 2022

Mae Cyngor Dinas Bangor yn cefnogi teithiau M-SParc.

Cyflwynodd Cyfarwyddwr y Ddinas Dr Martin Hanks a Dirprwy Gyfarwyddwr y Ddinas Ms Llinos Jones, siec o £3,000 i rheolwr Msparc ar y lon Mr Ben Roberts. “Mae presenoldeb Msparc ar y Stryd Fawr yn wych i'r Dinas . Mae tîm Msparc wedi cynnal mwy na dwsin o weithdai ac mae'r ganolfan galw heibio wedi profi cannoedd o ymwelwyr yn ei wythnosau cynta. Mae cynghorwydd Bangor yn falch o gefnogi ei fentrau.”

City Director Dr Martin Hanks and Deputy City Director Ms Llinos Jones

8 Rhagfyr 2022

Y Maer gyda Sion o'r elusen Tenovus yn y cyngerdd i godi arian yn Cadeirlan Bangor Cathedral. Mae Tenovus yn darparu gwasanaethau yn cefnogi pobol a teuluoedd gyda chanser drwy Gymru.

Tenovus Cancer Care

Tenovus Cancer Care

7 Rhagfyr 2022
Mynychodd y Maer wasanaeth hyfryd y bore yma. Mae am ddiolch i Ysgol Bont, Ysgol Gogarth a Chyswllt Conwy am eu perfformiadau anhygoel ac i Cadeirlan Bangor Cathedral am ei chynnal.

5 Rhagfyr 2022
Hoffem ddiolch yn fawr iawn i Grŵp Cymunedol Bangor Community Groupr am eu gwaith rhagorol ddoe, yn cydweithio ac yn gwneud Bangor yn lle i fod yn y dyfodol. Diolch i'r holl wirfoddolwyr, stondinwyr a pherfformwyr. Diolch i Pontio Bangor Bangor University Representative Office am ganiatau i ni gael yr arddangosfa tân gwyllt anhygoel a Deiniol Shopping Centre am adael i ni gael uned i gael ein groto Nadolig yno. Ac yn olaf, diolch i North Wales Police & North Wales Fire and Rescue Service / Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru am ein cadw ni i gyd yn ddiogel.

Gobeithio bod pawb wedi cael diwrnod hyfryd. Dyma i lawer mwy o ddigwyddiadau sy'n digwydd o amgylch ein dinas

Coed Mawr

Christmas Cracker

Penblwydd Hapus yn 100 oed

Y Maer a’r Dirprwy Faer yn dymuno penblwydd hapus i Enid Roberts o Eithinog ar ei phenblwydd yn 100 oed. Merch hynod sydd yn dal gyda diddordebau eang.

Penblwydd Hapus yn 100 oed

Chymdeithas y Malayalees

Y Maer a’r Cynghorydd Gareth Roberts yn dathlu gwyl ddiwilliannol Onam gyda Chymdeithas y Malayalees. Mae diwilliant y Malayalis yn frodorol i dalaith Kerla sydd ar yr arfordir yng ngorllewin yr India.

Chymdeithas y Malayalees

CYNGOR DINAS BANGOR

Sedd Wag Achlysurol – Ward Marchog

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN o sedd wag achlysurol mewn swydd cynghorydd yn ward Marchog ar Gyngor Dinas Bangor.

Cynhelir etholiad i lenwi’r sedd wag os cyflwynir cais ysgrifenedig am etholiad sy’n cynnwys llofnod deg etholwr o’r ward uchod i’r Swyddog Canlyniadau, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH o fewn y cyfnod sy’n diweddu am 12.00pm ar ddydd Gwener, 14 Hydref 2022.

Os na dderbynnir cais am etholiad, llenwir y sedd wag gan Cyngor y Ddinas.


Sedd Wag Achlysurol – Ward Hirael

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN o sedd wag achlysurol mewn swydd cynghorydd yn ward Hirael ar Gyngor Dinas Bangor.

Cynhelir etholiad i lenwi’r sedd wag os cyflwynir cais ysgrifenedig am etholiad sy’n cynnwys llofnod deg etholwr o’r ward uchod i’r Swyddog Canlyniadau, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH o fewn y cyfnod sy’n diweddu am 12.00pm ar ddydd Gwener, 14 Hydref 2022.

Os na dderbynnir cais am etholiad, llenwir y sedd wag gan Cyngor y Ddinas.


Clerc y Cyngor
Dyddiedig 26 Medi 2022


Cyfarwyddwr Dinesig Cyngor Dinas Bangor

Dymuna’r Maer, y Cynghorydd Gwynant Roberts, gyhoeddi bod Dr Martin Hanks wedi ei benodi i’r swydd o Gyfarwyddwr Dinesig Cyngor Dinas Bangor o’r 1af o Fedi. Mae Dr Hanks wedi llenwi’r rol yn y gorffesnnol ar sail dros dro a rhan-amser ac mae yn bellach yn ymgymryd a’r rol yn llawn amser.

Mae gan Dr Hanks, sy’n wreiddiol o Gaernarfon, gysylltiadau agos a’r Ddinas, bu’n astudio ym Mangor am naw mlynedd a bu hefyd yn dysgu yn y Brifysgol am gyfnod. Am y pedair blynedd diwethaf mae Dr Hanks gwasanaethu fel Clerc y Dref I Gyngor Tref Penmaenmawr, lle bu’n gyfrifol am oruchwylio nofer o brosiectau llwyddiannus. Mae Dr Hanks yn Brif Aelod o Gymdeithas Clercod Cynghorau Lleol ac fe’I penodwyd yn ddiweddar I Bwyllgor Cenedlaethol Cymdeithas Clercod Cynghorau Lleol.

Dymunir pob llwyddiant iddo yn y swydd newydd yma a hefyd hoffwn ddiolch i’r Dr Martin Hanks sydd wedi cyflenwi swydd Clerc y Ddinas dros y cyfnod diweddar.

Mae’r Cyngor yn estyn croeso cynnes iddo ac yn cynnig ei ddymuniadau gorau yn y rol hon.

Mae’r Maer, Cynghorwr Gwynant Roberts, yn llongyfarch Dr Hanks ar ei benodiad

Mae’r Maer, Cynghorwr Gwynant Roberts, yn llongyfarch Dr Hanks ar ei benodiad

Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth 21 Ebrill 1926 – 8 Medi 2022

Trinity Foundation

31 Awst 2022
Y Maer yn bresenol yn seremoni rhaglen Trinity Foundations sydd yn cyflwyno pobol ieuanc o Siapan i ddiwilliant y DU a Chymru

Annie's Orphans - Trinity Foundation

Annie’s Orphans

31 Awst2022
Y Maer yn dathlu 25ain ers sefydlu y rhwydwaith o siopau elusen Annie’s Orphans, a sefydlwyd ym Mangor drwy waith y Parchedig Pauline Edwards. Mae’r elw yn cefnogi cartrefi plant amddifad yn yr India, Burma ag Affrica.

Annie's Orphans - Trinity Foundation

Maer newydd i Fangor 2022/23

Maer: Cynghorydd Gwynant Roberts

Dirprwy Faer: Cynghorydd Elin Walker Jones


Pier y Flwyddyn 2022!

Bangor City in solidarity with Ukraine

Bangor City in solidarity with Ukraine

Cyfarchion y Tymor

Gan ddymuno Nadolig Llawen i chi a Blwyddyn Newydd Dda.

Cofion gorau, Cynghorydd Owen J Hurcum, Maer Bangor
Cyfarchion y Tymor

Y farchnad yn dychwelyd i Stryd Fawr Bangor

3 Rhagfyr 2021

Mae heddiw (3ydd Rhagfyr) yn gweld dychweliad y farchnad i Stryd Fawr Bangor. Mae’r farchnad yn dychwelyd wedi absenoldeb o ddwy flynedd, yn bennaf oherwydd pandemig Covid-19. Yn mis Medi, cymeradwyodd Cyngor Dinas Bangor gais gan yr Artisan Market Company i redeg y farchnad newydd, a mae’r paratoadau am y dychweliad wedi bod yn digwydd dros yr wythnosau diwethaf.

Dywedodd Stella McClure, Cyfarwyddwr yr Artisan Market Company:
“Rydym wrth ein bodd i gael y cyfle i redeg y farchnad newydd ar Stryd Fawr Bangor. Dros y blynyddoedd diwethaf rydym wedi gweithio’n galed i ddarparu marchnad llwyddiannus a chynaliadwy ym Mae Colwyn, ac yn bwriadu gwneud yr un peth ym Mangor. Rydym am i’r farchnad fod yn le hwyliog, bywiog a llawn adloniant, gyda phwyslais cryf ar gynnyrch lleol ac ystod o fasnachwyr sydd yn ateb anghenion pobl o bob oedran a chefndiroedd. Rydym yn awyddus i chwarae’n rhan i gynyddu’r nifer o ymwelwyr ynghanol y ddinas, a chreu bywiogrwydd ym Mangor ar Ddydd Gwener. Rydym yn falch iawn i lansio yn yr wythnosau yn arwain at Nadolig, a mae gennym cynlluniau cyffrous ar gyfer yr wythnosau a misoedd nesaf”

Dywedodd y Cynghorydd Owen J Hurcum, Maer Bangor:
“Mae’n hyfryd i weld y farchnad yn dychwelyd i Stryd Fawr Bangor. Mae’r Stryd Fawr wedi gweld heriau sylweddol dros y dwy flynedd diwethaf, a mae marchnad bywiog, prysur a llwyddiannus yn hollbwysig i adferiad a ffyniant y Stryd Fawr dros y blynyddoedd nesaf. Mae Bwyd Da Bangor wedi agor yn ddiweddar, mae’r ystafelloedd dianc Xscape Rooms yn atyniad newydd a chyffrous yn agos, a mae dychweliad y farchnad cyn Nadolig yn ychwanegiad ardderchog arall i’r Stryd Fawr. Ar ran y Cyngor, hoffwn diolch i Gwmni Farchnad Bangor am ei help a chefnogaeth, a dymunwn y gorau i’r Artisan Market Company ar gyfer y dyfodol”

Swydd wag: Clerc y Dref Dros Dro

22/11/2021

Rhaid dychwelyd ceisiadau erbyn 1af Rhagfyr am 5yp.

Mae gan Gyngor Dinas Bangor swydd gwag ar gyfer Clerc y Dref dros dro (Cytundeb Tymor Penodol 6 mis, i fyny at 37.5 awr yr wythnos)

Cyflog: £38,890 (i’w dalu pro rata os yn gweithio rhan amser)

Dyddiad cychwyn: Yn ddelfrydol wythnos yn dechrau 13eg Rhagfyr 2021

Oherwydd ymddiswyddiad diweddar ein Cyfarwyddwr Ddinesig rydym yn chwilio am Glerc y Dref dros dro ar gyfer ein Cyngor y Ddinas tra rydym yn recriwtio yn barhaol.

Ydych chi’n ymrwymedig i weini ar y gymuned?

Ydych chi’n gweinyddwr gofalus, cyfathrebwr da ac yn reolwr frwdfrydig? A fysech yn ystyried ymuno â Chyngor Dinas Bangor fel ein Clerc y Dref dros dro?

Mae Bangor yn ddinas fach yng ngogledd orllewin Cymru, wedi’i leoli rhwng y Fenai a mynyddoedd Eryri. Mae Bangor yn ddinas Brifysgol a’r ddinas hynaf yng Nghymru, yn gartref i Gadeirlan bron 1500 mlwydd oed. Mae gan Fangor nifer o atyniadau, gan gynnwys Pier Garth Bangor, o dan pherchnogaeth a rheolaeth Cyngor y Ddinas.

Rydym yn chwilio am unigolyn deinamig a chydweithredol i weini ar y Cyngor a’r ddinas dros y misoedd nesaf. Mi fyddwch yn medru cychwyn ar eich liwt eich hun, yn gallu dangos menter a’r gallu i feddwl ar draed eich hun. Mi fyddwch yn deall prosesau gwaith cyngor tref/cymunedol.

Fe fydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus adeiladu ystod eang o berthnasau positif gyda chynghorwyr, staff, preswylwyr, busnesau a sefydliadau eraill. Mi fyddwch hefyd yn rheoli ein tîm fach o staff a chymryd cyfrifoldeb dros holl prosesau gwaith gweinyddol Cyngor y Ddinas.

Disgwylir i Glerc y Dref dros dro fod yn chwarae rhan canolog wrth gefnogi’r Cyngor i:

 • Rheoli materion dydd-i-ddydd Cyngor y Ddinas: rheoli gwariant, trefnu cyfarfodydd Pwyllgorau a’r Cyngor, darparu cefnogaeth i’r aelodau, cynrychioli’r Cyngor yng nghyfarfodydd allanol
 • Ymgysylltu gyda’r gymuned er mwyn deall eu hanghenion, blaenoriaethau a dymuniadau, ymateb i ymholiadau/cwynion o’r cyhoedd
 • Dangos sylw dyledus i ddatblygu cydraddoldeb cyfleoedd ar gyfer holl breswylwyr

Fe fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn:

 • Perchen ar gymhwyster ILCA/CiLCA fel lleiafrif yn ddelfrydol
 • Profiadol o ran gwaith gweinyddol
 • Deall llywodraeth leol yn dda a gyda sgiliau TG/IT a chyfathrebu cryf
 • Cyfarwydd gyda dulliau gwaith cyfrifwyr a rheolaeth ariannol
 • Rheolwr effeithiol o dîm staff
 • Sgiliau yn y Gymraeg: Yn ddymunol ond ddim yn hanfodol ar gyfer y swydd yma

Am drafodaeth anffurfiol am y cyfle yma cysylltwch gyda Iwan Williams, Cyfarwyddwr Ddinesig ar 07591 833760.

I ymgeisio anfonwch eich CV presennol os gwelwch yn dda yn ogystal â llythyr eglurhaol yn datgan sut medrwch helpu ein dinas i townclerk@bangorcitycouncil.com


Dyddiad cau 5yp Dydd Mercher 1af Rhagfyr 2021.

Rhagwelir bydd cyfweliadau ar gyfer yr wythnos yn dechrau Dydd Llun 6ed Rhagfyr 2021.


Dychryn am eich bywyd ar Bier Bangor Calan Gaeaf yma!

Bydd cyfarchion arallfydol yn disgwyl unrhyw un sy’n ddigon dewr i ymweld â Phier Garth Bangor y Sadwrn hwn, 30 Hydref, rhwng 3-7pm. Disgwyliwch olygfeydd arswydus yn y digwyddiad sy’n llawn hwyl i’r teulu. Cynhelir y digwyddiad dan arweiniad y Bangor Arts Initiative gyda chefnogaeth Cyngor Dinas Bangor a Ffrindiau Pier Garth Bangor.

Meddai Maer Bangor, y Cynghorydd Owen J Hurcum:

“Rydym wrth ein bodd fod cyfle i ddod at ein gilydd i ddathlu Calan Gaeaf ar y Pier dydd Sadwrn. Caiff ymwelwyr eu hannog i wisgo dillad Calan Gaeaf, bydd côr Encôr yn perfformio ynghyd â’r band Samba a sgiliau syrcas. Hoffwn ddiolch i’r Bangor Arts Initiative am arwain ar hwn, yn ogystal â’r Cynghorydd Enid Parry am ei gwaith caled yn cynllunio’r achlysur.

Hoffwn i hefyd ddiolch i Gyfeillion Pier Garth Bangor am eu cymorth a’u cefnogaeth. O dan arweiniad y Cadeirydd Avril Wayte, mae’r Cyfeillion wedi gwneud cyfraniad gwerthfawr i lwyddiant y Pier yn y misoedd diwethaf. Diolch i’w gwirfoddolwyr, casglwyd dros £5,000 ar y Pier ym mis Awst a bydd yr elw i gyd yn mynd tuag at gynnal a chadw’r Pier. Mae eu presenoldeb ar y Pier wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol ac mae Cyngor y Ddinas yn ddiolchgar iawn am eu cefnogaeth barhaus.

Dewch draw bawb i Bier Garth Bangor brynhawn dydd Sadwrn ac rydym yn addo y bydd ambell i fwgan ac ysbryd yn llechu yno!”

Dadorchuddio Bwrdd Gwybodaeth Caeau Ashley Jones

21/10/2021

Dadorchuddio Bwrdd Gwybodaeth Caeau Ashley Jones

Heddiw (21 Hydref), dadorchuddiwyd Bwrdd Gwybodaeth newydd ar Gaeau Ashley Jones gan Faer Bangor, y Cynghorydd Owen J Hurcum, a Kumi Sunada, Pennaeth Rhaglen y Trinity Foundation. Mae’r Bwrdd Gwybodaeth tair iaith - Cymraeg, Saesneg a Japaneeg - yn cynnwys manylion am hanes y caeau, y coed Sakura Japaneaidd a blannwyd yn y caeau ac mewn llefydd eraill ym Mangor yn y gwanwyn, ac am Ashley Jones ei hun. Cyfreithiwr amlwg ym Mangor oedd Ashley Jones a wnaeth rodd o’r caeau i ddinas Bangor ar ei farwolaeth yn 1939.

Meddai Maer Bangor, Cynghorydd Owen J Hurcum:
“Mae’n bleser gen i ddadorchuddio Bwrdd Gwybodaeth Caeau Ashley Jones heddiw. Mae’r caeau yn fan arbennig ym Mangor, yn hoff gan lawer. Fel Cyngor, rydym wedi gweithio’n galed i wella’r caeau yn 2021 a bydd y Bwrdd newydd yn ychwanegiad da i goed Sakura Japan a mainc gyfeillgarwch y Beatles, a osodwyd yn y caeau. Noddir y Bwrdd Gwybodaeth gan y Trinity Foundation ac ar ran Cyngor y Ddinas, rydym yn hynod o ddiolchgar am eu cymorth, eu cefnogaeth a’u haelioni yn noddi’r nodwedd newydd yma”

Dywedodd Kumi Sunada, Pennaeth Rhaglen y Trinity Foundation:
“Rydym yn falch iawn o gael noddi’r Bwrdd Gwybodaeth i Gaeau Ashley Jones. Buom yn gweithio gyda Chyngor y Ddinas ar brosiect y coed Sakura yn y misoedd diwethaf, ac mae’r Bwrdd Gwybodaeth yn cryfhau’n perthynas weithio. Mae Rhaglen y Trinity Foundation / Ffederasiwn Rhyngwladol y Prifysgolion yn cynnig help, cefnogaeth a chyngor i fyfyrwyr Japaneaidd sy’n astudio ym Mangor, a hefyd yn darparu rhaglen arbenigol cyn i’r myfyrwyr ddechrau ar eu hastudiaethau gradd. Rydym wedi croesawu myfyrwyr Japaneaidd i Fangor ers blynyddoedd lawer ac wrth ein bodd yn gweld y cysylltiadau rhwng Bangor, Cymru a Japan yn mynd o nerth i nerth”

Pier Garth Bangor i droi’n pinc a glas i gefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Babanod 2021

Eleni, ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Babanod (9fed-15fed Hydref), mae Cyngor Dinas Bangor wedi partneru gyda’r elusen colli babanod, ‘Our Sam’, i godi ymwybyddiaeth o golli babanod, trwy droi Pier Bangor yn binc a glas gyda goleuo a rhubanau yn ystod y nos.

Ymgasglodd elusen colli babanod yng Ngogledd Cymru, ‘Our Sam’, a gwirfoddolwyr lleol, ar bier Bangor ddydd Gwener 8 Hydref i addurno y pier gyda channoedd o rubanau pinc a glas, fel rhan o'r ymgyrch ymwybyddiaeth colli babanod pinc a glas flynyddol, dan arweiniad Cynghrair Colli Babanod y DU.

Pier Garth yw yr ail bier hiraf yng Nghymru, yn 470m o hyd. Mae yn strwythr rhestredig ar radd II, ac eleni yn dathlu ei benblwydd yn 125 oed.

Dywedodd Philippa Davies, Sylfaenydd yr elusen colli babanod, ‘Our Sam’ “Roeddem wrth ein boddau pan aethom at Gyfarwyddwr Dinas Bangor, Iwan Williams, gan ofyn a fyddai’n ystyried dangos cefnogaeth i Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Babanod, trwy ymuno â’r ymgyrch binc a glas, a throi unrhyw un o'r adeiladau lleol neu'r tirnodau rhyfeddol ym Mangor yn binc a glas. Awgrymodd Bier Garth. Fel tirnod mor brydferth a gweladwy, mae hon yn sioe aruthrol o gefnogaeth i rieni a theuluoedd mewn profedigaeth, ac i godi ymwybyddiaeth am y mwy na chwarter miliwn o bobl yr effeithiwyd gan golli babanod yn dilyn camesgoriad, genedigaeth farw, marwolaeth newyddenedigol a SIDS yn y DU bob blwyddyn. Hoffem ddiolch i Gyngor Dinas Bangor ac Iwan Williams am eu cefnogaeth, a'r holl wirfoddolwyr sydd wedi ein cefnogi i addurnwch y pier gyda channoedd o rubanau pinc a glas. Mae colli babanod yn parhau i fod yn bwnc anhygoel o anodd i lawer siarad amdano, ond mae'n bwysig ein bod ni'n gwneud hynny, er mwyn lleihau arwahanrwydd i bawb sydd yn wynebu'r trawma torcalonnus hwn. "

Dywedodd Iwan Williams, Cyfarwyddwr Dinas Bangor, "Roeddem yn falch iawn o gael ein gofyn, ac yn falch o allu dangos ein cefnogaeth, a helpu i godi ymwybyddiaeth o golli babanod ar gyfer wythnos ymwybyddiaeth o golli babanod yma ym Mangor. Mae colli babanod mor anhygoel o anodd i'r rhai sydd wedi gorfod mynd trwy'r golled drist hon. Mae yna lawer o hyd nad oes ganddyn nhw syniad o faint y bobl sy'n cael eu heffeithio, a'r effeithiau sylweddol mae'r golled hon, sy'n aml yn gudd, yn ei chael ar fywydau llawer o rieni a theuluoedd . "

Bydd Pier Bangor Garth yn cael ei oleuo a'i addurno rhwng 9 - 15 Hydref. Os ydych chi'n rhiant mewn profedigaeth sydd wedi'i effeithio gan golli babanod, ac angen cefnogaeth, gallwch gysylltu â ‘Our Sam’, aelod-sefydliad Cynghrair Colli Babanod y DU, trwy wefan ‘Our Sam’ oursam.org.uk. Pe byddech chi'n gwybod mwy am wythnos ymwybyddiaeth colli babanod gallwch fynd i babyloss-awareness.org


* (Bydd Elusen ‘Our Sam’ a'n gwirfoddolwyr ar gael i dynnu lluniau ar y pier ddydd Gwener 8 Hydref o 10.30am)

Hollywood, Pinewood…Pierwood!

23/08/2021

Pier Garth Bangor yn llwyddiant mawr gyda chwmnïau ffilmio

Ers blynyddoedd lawer bu Pier Garth Bangor yn atyniad i bobl leol, ymwelwyr, myfyrwyr a thwristiaid. Mae hefyd wedi denu nifer o gwmnïau ffilmio dros y blynyddoedd, llawer ohonynt yn awyddus i fanteisio ar y golygfeydd trawiadol a gynigir gan y Pier i bob cyfeiriad, heb sôn am y croeso cynnes ar y Pier ei hun!

Ni fu’r haf hwn yn eithriad, ac mae Cyngor Dinas Bangor, Ffrindiau Pier Garth Bangor a deiliaid y ciosgs wedi bod wrth eu boddau yn croesawu nifer o gwmnïau cynhyrchu i’r Pier yn yr wythnosau diwethaf:

 • Ar 7 Gorffennaf, roedd BBC Wales ar y Pier fel rhan o gynllun cerddorol Taith Haf Gorwelion/Horizons a chafwyd perfformiad unigol gan Casi Wyna pherfformiad ar y cyd gan Eve Goodman a Beth Celyn
 • Ar 12 Gorffennaf, ymwelodd ITV Wales i ffilmio cynrychiolwyr o Gyngor Dinas Bangor a Ffrindiau Pier Garth Bangor ar gyfer y rhaglen ‘Coast and Country’, a ddarlledwyd ar 12 Awst (ar gael yma)
 • 13 Gorffennaf, bu Rondo Media yn ffilmio ar gyfer rhaglen ‘Cynefin’
 • 21 Gorffennaf, bu Ysgol Ddawnsio Môn yn perfformio a chael eu ffilmio ar y Pier
 • Ar 18 Awst, ymwelodd BBC Radio Cymru â’r Pier i wneud cynhyrchiad ffilmio mawr a oedd yn cynnwys rhaglen Tudur Owen
 • Ar 22 Awst, bu’r canwr a’r codwr arian adnabyddus lleol Wynne ‘Elvis’ Roberts yn perfformio ar y Pier a chafodd ei ffilmio gan S4C

Dywedodd y Cynghorydd Owen Hurcum, Maer Bangor:
“Ar hyn o bryd dwi’n meddwl mai Pier Bangor yw seren fwyaf teledu gogledd Cymru, wedi ymddangos ar bob math o raglenni teledu, ffilmiau a hyrwyddo radio, a dwi’n meddwl fod pawb sy’n gyfarwydd â’r Pier yn gwybod pam. Mae’n lle anhygoel a dwi mor falch fod ein Pier ni’n cael ei weld ar draws y byd. Rwy’n siŵr y bydd llawer o’r bobl sy’n ei weld ar y sgrin yn awyddus iawn i’w weld yn iawn, dod yma i gael ei fwynhau fel rydym ni wedi cael ei fwynhau dros y 125 o flynyddoedd diwethaf"

Meddai Avril Wayte, Cadeirydd Ffrindiau Pier Garth Bangor:
“Mae’n helusen wrth ei bodd yn gweithio gyda Chyngor Dinas Bangor a’i gefnogi yn y dyddiau gwych hyn i’n pier. Rydym mor hapus fod bywiogrwydd y Pier yn cael ei gydnabod ymhell ac agos, a’n bod ni’n cael y cyfleoedd yma i’w ddangos i’r byd.”

Pwy sydd angen Hollywood neu Pinewood pan mae’r Pier gennych? Mae Cyngor Dinas Bangor yn ddiolchgar iawn am gydweithrediad y cwmnïau ffilmio hyn dros wythnosau’r haf, ac yn edrych ymlaen at groesawu llawer mwy dros y misoedd a’r blynyddoedd i ddod.

Lluniau (chwith i dde): Taith Haf Gorwelion/Horizons yn ffilmio gyda Casi Wyn, Eve Goodman, Beth Celyn a Luke Jones 7 Gorffennaf; Maer Bangor Cyng Owen Hurcum mewn cyfweliad â ‘Coast and Country’ ITV 12 Gorffennaf; rhaglen ‘Cynefin’ Rondo Media yn ffilmio 13 Gorffennaf, Ysgol Ddawnsio Môn yn ffilmio 21 Gorffennaf; BBC Radio Cymru yn ffilmio gyda Tudur Owen a Mr Phormula; hefyd croeso gan Faer Bangor Cyng Owen Hurcum 18 Awst; Wynne ‘Elvis’ Roberts yn perfformio ar y Pier 22 Awst a chyfarfod Avril Wayte, Cadeirydd Ffrindiau Pier Garth Bangor

Pier Garth Bangor yn llwyddiant mawr gyda chwmnïau ffilmio

HYSBYSIAD O GYFETHOL

29/06/2021
Adran 116 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

Ward Dewi

Rhoddir hysbysiad trwy hyn fod 1 sedd gwag am swydd Cynghorydd yn y Gymuned/Ward uchod, a fod y Cyngor Dinas yn bwriadu cyfethol.

Ceisir datganiadau o ddiddordeb gan aelodau o’r cyhoedd sy’n cyflawni’r meini prawf canlynol ac sydd â diddordeb mewn cynrychioli eu cymuned ar y Cyngor Dinas dywededig. Rhaid bod yn ddinesydd Prydain, y Gymanwlad, Iwerddon neu’r Undeb Ewropeaidd ac yn 18 oed neu’n hŷn, ac yn cyflawni o leiaf un o’r meini prawf canlynol:*

 • wedi’ch cofrestru fel etholwr llywodraeth leol ar gyfer yr ardal a enwir uchod; neuyn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf, wedi bod yn berchennog neu’n denant tir neu safle arall yn y gymuned a enwir uchod; neu
 • wedi bod â’ch prif neu’ch unig weithle yn ystod y 12 mis diwethaf yn y gymuned a enwir uchod; neu
 • rydych wedi byw yn y Gymuned, neu o fewn 4.8 cilometr ohoni yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf.

*Mae rhai pobl penodol wedi’u hanghymhwyso rhag ymgeisio, yn eu plith swyddogion cyflogedig y Cyngor, unrhyw un sy’n destun gorchmynion cyfyngu methdalwyr a’r rheiny sy’n destun dedfrydau o garchar yn ddiweddar. Mae’r gyfrifoldeb yn eistedd gyda’r ymgeisydd i sicrhau eu bod yn gymwysedig i ymgeisio.

Os ydych yn dymuno cael eich ystyried i gael eich cyfethol ar gyfer y sedd(au) gwag, neu’n dymuno cael rhagor o wybodaeth ynghylch rôl Cynghorwyr Cymuned, cysylltwch â’r Swyddog Priodol, Clerc y Cyngor Cymuned ar/yn townclerk@bangorcitycouncil.com; 01248 352 421 erbyn 16/7/21.

Llofnodwyd: Iwan Williams
Dyddwyd: 29/6/21
Clerc y Cyngor


Rhowch waed ym Mangor mis Mehefin yma

14/06/2021
Gall achub 3 bywyd mewn un awr o’ch amser

wbs.wales/CyngorDinasBangor

Cyngor Dinas Bangor Sedd Wag Achlysurol – Ward Dewi

01/06/2021
Rhoddir rhybudd trwy hyn o sedd wag achlysurol mewn swydd cynghorydd yn ward Dewi ar Gyngor Dinas Bangor.

Cynhelir etholiad i lenwi’r sedd wag os cyflwynir cais ysgrifenedig am etholiad sy’n cynnwys llofnod deg etholwr o’r ward uchod i’r Swyddog Canlyniadau, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH o fewn y cyfnod sy’n diweddu am 12.00pm ar ddydd Llun,

21 Mehefin 2021.

Os na dderbynnir cais am etholiad, llenwir y sedd wag gan Cyngor y Ddinas.


PIER GARTH BANGOR YN DATHLU EI BENBLWYDD YN 125 OED

Mai 14, 2021

Heddiw (14 Mai 2021) mae Pier Garth Bangor yn dathlu ei ben-blwydd yn 125 oed. Ar y diwrnod hwn yn 1896, agorwyd y pier yn swyddogol gan yr Arglwydd Penrhyn yn dilyn gorymdaith drwy’r ddinas gyda thyrfa o dros 5,000 o bobl wedi ymgasglu i wylio’r seremoni agoriadol. Ond yn amlwg, bydd eleni’n wahanol. Nid oes modd cynnal digwyddiad mawr oherwydd pandemig Covid-19, ond bydd dathliadau serch hynny. Am 11am, bydd Maer Bangor, y Cynghorydd Owen Hurcum yn dadorchuddio plac newydd i goffáu’r 125 mlynedd. Gan ddilyn rheolau ymbellhau cymdeithasol, bydd y Maer yn cael cwmni aelodau eraill o Gyngor Dinas Bangor, deiliaid y ciosgau a chynrychiolwyr Ffrindiau Pier Garth Bangor, grŵp newydd o wirfoddolwyr sy’n gweithio gyda Chyngor y Ddinas i roi cymorth a chefnogaeth i ymwelwyr ar y pier a sicrhau fod y pier yn ffynnu a bod dyfodol cynaliadwy o’i flaen.

Cyn y dyddiad pwysig, dywedodd Maer Bangor Cyng Owen Hurcum “Ein pier yw trysor ein dinas arbennig, sy’n cynnig i bawb sy’n mentro arno rai o’r golygfeydd godidocaf y gallwch eu dychmygu. Bu’n gaffaeliad i’n dinas ers dros 125 o flynyddoedd, ac mae wedi gwasanaethu pobl y ddinas drwy’r amser hwn. Wynebodd y pier heriau niferus drwy ei oes, dim yn fwy efallai na’r atgyweiriadau strwythurol diweddar a olygodd fuddsoddiad anhygoel o dros £1.8m i sicrhau bod y strwythur hwn yn goroesi am y 125 mlynedd nesaf.”

“Allwn ni ddim troi allan fel dinas heddiw i ddathlu ei ben-blwydd pwysig, ond gallwn ac fe fyddwn, yn dathlu’r pier yn ei ffordd ein hunain. Mae’r pier yn rhan o enaid y ddinas hon, mae’n rhan o hiraeth Bangor ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr at weld ei hanes o hyn ymlaen.”

Meddai Avril Wayte, Cadeirydd Ffrindiau Pier Garth Bangor:

“Mae’n fraint enfawr i ni gael bod yn rhan o bier Garth Bangor, a chwarae rôl ganolog mewn gwarchod y pier i’r dyfodol, yn enwedig gan ein bod yn galluogi’r gymuned leol i gymryd rhan yn y broses honno. Ein pier ni – yn eiddo i Gyngor y Ddinas ac yn hoff gan bawb.”

Bydd y pier yn cael ei oleuo heno i nodi’r penblwydd arbennig. Gyda’r achlysur mawr yn cael ei ohirio flwyddyn tan fis Mai 2022, bydd Cyngor Dinas Bangor a Ffrindiau Pier Garth Bangor yn dathlu’r pen-blwydd mewn ffyrdd gwahanol dros y misoedd sy’n dod. Bydd cyfres o gyfweliadau, trafodaethau a chyflwyniadau ar hanes y pier a’r ardal yn cael eu cyhoeddi ar-lein, a bydd nifer o ddigwyddiadau a gweithgareddau llai yn cael eu cynnal ar y pier yn ddiweddarach eleni, yn amodol ar reoliadau Covid-19. Cyhoeddir Rhaglen Ddigidol heddiw hefyd i gydnabod y dyddiad pwysig.

PIER GARTH BANGOR YN DATHLU EI BENBLWYDD YN 125 OED

Pier Garth Bangor: Penblwydd yn 125 oed Rhaglen Ddigidol

bangorpier.org/cartref.html

Maer newydd i Fangor 2021/22

Mai 11, 2021

Cyfarfod Flynyddol 10fed Mai: Pleidleisiodd y Cyngor dros y Cyng Owen Hurcum fel Maer newydd Bangor ar gyfer 2021/22. Pleidleisiodd y Cyngor hefyd am y Cyng Gwynant Roberts fel y Dirprwy Faer newydd. Diolchodd y Cyngor y cyn Faer Cyng John Wyn Williams am ei waith caled ac arweiniad dros y dwy flynedd diwethaf, a chroesawodd y Cyng Hurcum i’w swyddogaeth newydd.

Maer newydd i Fangor 2021/22

Mai 4, 2021

Bangor y Cyngor cyntaf yng Nghymru i gefnogi’r Cytundeb i Wahardd Arfau Niwclear (Fersiwn Saesneg yn unig)

Bangor y ddinas cyntaf yng Nghymru i dderbyn statws ‘Cymunedau Di-Blastig’ (Fersiwn Saesneg yn unig)


Diwrnod o Fyfyrio Covid-19: Pier Garth Bangor

23 Mawrth 2021
Caiff Pier Garth Bangor ei oleuo’n felyn heno, 23ain Mawrth, i helpu cofio am bawb sydd wedi colli eu bywydau i Covid-19. Fe fydd adeiladau a llefydd enwog ledled Cymru yn cael eu oleuo hefyd, gan nodi blwyddyn ers y cyfnod clo Covid-19 cyntaf. Am 8yh, gofynnir i bobl sefyll ar eu stepen drws gyda ffonau, canhwyllau a ffaglennau er mwyn ffurfio ‘golau i gofio’. Atgoffir unrhyw ymwelwyr i Bier Garth Bangor i ddilyn rheolau ymbellhau cymdeithasol.


Codi cyfyngiadau Covid19 yn raddol

Wrth ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar 12fed Mawrth, dywedodd Maer Bangor, y Cyng John Wyn Williams:

“Croesawn y cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru fod Cymru yn cymryd y camau cyntaf i lacio’r cyfyngiadau. Deallwn yr angen am broses raddol a phwyllog yn gyffredinol er mwyn cadw pobl yn saff a rheoli ymlediad coronafeirws. Ond mynegwn siom na fydd busnesau manwerthu nad ydynt yn hanfodol medru ail-agor tan 22ain Mawrth. A ni fydd busnesau eraill yn medru ail-agor o gwbl yn mis Mawrth. Mae’r flwyddyn diwethaf wedi bod yn anodd dros ben i fusnesau Bangor, ac mae’r pandemig wedi creu ansicrwydd mawr am eu dyfodol. Gofynnwn fod y busnesau yma yn medru ail-agor cyn gynted a phosib, gan eu bod yn medru croesawu cwsmeriaid tra’n cydymffurfio a’r rheolau Covid19”


Pleidlais Ardal Gwella Busnes (AGB) Bangor

Wrth ymateb i ganlyniad y pleidlais ar 12fed Mawrth, dywedodd Maer Bangor, y Cyng John Wyn Williams:

“Croesawn y newyddion fod Pleidlais Ardal Gwella Busnes (AGB) Bangor yn llwyddiannus. Mae hyn yn golygu buddsoddiad o dros £740,000 ym Mangor dros y pum mlynedd nesaf. Mi fydd Cyngor Dinas Bangor yn gweithio’n agos gyda Bangor yn Gyntaf a phartneriaid eraill er mwyn sicrhau bod cyfnod nesaf yr AGB o fudd i breswylwr a busnesau Bangor, a bod yr AGB yn helpu datblygiad y ddinas fel lle da i fyw, gweithio a buddsoddi ynddi”

Prosiect Coed Ceirios Sakura

Ar 2il Mawrth 2021 derbyniodd Dinas Bangor Coed Ceirios Sakura i ddathlu y cyfeillgarwch parhaus rhwng Cymru a Siapan. Cafodd mil o Goed Ceirios ei roi i barciau cyhoeddus, ysgolion a dinasoedd ledled Cymru fel anrheg, gyda Phrif Weinidog Cymru, Y Gwir Anrh Mark Drakeford AS a’r Llysgennad Yasumasa Nagamine, Llysgennad Siapan i’r DU, yn plannu’r goeden gyntaf yn mis Rhagfyr 2020. Fe fydd y prosiect yn etifeddiaeth barhaus o Thymor Diwylliant Siapan-DU 2019-2020 ac yn bosib oherwydd cyfraniadau busnesau Siapaneaidd.

Ym Bangor, mae’r mwyafrif o’r Goed Ceirios wedi’u lleoli yng nghaeau Ashley Jones, gyda rhai eraill ledled y Ddinas, gan gynnwys tiroedd Prifysgol Bangor a Chastell Penrhyn. Dywedodd Maer Bangor Y Cyng John Wyn Williams “Ar ran preswylwyr Bangor, mae Cyngor Dinas Bangor yn mynegi ei diolchgarwch i Siapan am ei charedigrwydd ac anrheg i’r Ddinas. Croesawn y Coed Ceirios Sakura a mi fydd rhain yn ased i caeau Ashley Jones ac mewn lleoliadau eraill, rhywbeth y gall cenedlaethau presennol a’r dyfodol mwynhau a gwerthfawrogi”.

Prosiect Coed Ceirios Sakura

Chwith: Y Cyfarwyddwr Dinesig Iwan Williams yn plannu coeden yng nghaeau Ashley Jones. Dde: Maer Bangor Y Cyng John Wyn Williams


Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi 2021

Mae’r Cyngor yn gweithio gyda’i phartneriaid unwaith eto i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi eleni. Mae rhagor o wybodaeth ar y rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau (24ain Chwefror – 5ed Mawrth) i’w weld yma: Gŵyl Dewi Bangor - Home | Facebook


Diweddariad y Pier (Chwefror 2021)

Does dim gwaith strwythurol ar raddfa fawr yn digwydd ar hyn o bryd. Mae pedwar cam o’r prosiect adnewyddu wedi’u gwblhau, gyda dau i fynd. Y blaenoriaeth dros y misoedd nesaf fydd paentio rhannau o’r Pier, trin rhai o’r planciau a gweithio ar y ‘Linkspan’ ar ddiwedd y Pier. Fe fydd y gwaith yma yn dechrau yn hwyrach eleni.

Mae Cyngor y Dinas yn edrych ar gyfleoedd cyllid gyda phartneriaid er mwyn gwella’r Pier a sicrhau ei fod yn gynaliadwy wrth symud ymlaen. Mae penblwydd y Pier yn 125 mlwydd oed yn digwydd ar 14eg Mai 2021. O ganlyniad i’r pandemig Covid-19 presennol, ni fydd digwyddiad ar raddfa fawr yn bosib ond mae’r Cyngor yn edrych ar trefniadau amgen fodd bynnag, gyda rhagor o fanylion i’w gyhoeddi yn agosach i’r dyddiad.


Cyfarwyddwr Dinesig Cyngor Dinas Bangor

Dymuna’r Maer, y Cynghorydd John Wyn Williams, gyhoeddi bod Mr Iwan Marc Williams wedi ei benodi i’r swydd o Gyfarwyddwr Dinesig Cyngor Dinas Bangor ac y bydd yn cychwyn ar ei ddyletswyddau ar y 1af Ionawr 2021.

Mae Mr Williams yn enedigol o Llandysul ac wedi byw ym Mangor ers dros flwyddyn efo’i wraig a dwy ferch fach. Mae ganddo brofiad o weithio yn y sector gyhoeddus yng Nghymru a hefyd ar gyfandir Ewrop.

Dymunir pob llwyddiant iddo yn y swydd newydd yma a hefyd hoffwn ddiolch i’r Dr Martin Hanks sydd wedi cyflenwi swydd Clerc y Ddinas dros y cyfnod diweddar.

Sul y Cofio 8 Tachwedd 2020

Gosododd y Maer a’r Dirprwy Faer dorchau ar y Gofeb Ryfel ar ran Cyngor y Ddinas a phobl Bangor, mewn seremoni fechan na chafodd ei hysbysebu, ar Sul y Cofio.

Pier Bangor

Diweddariad feirws Covid 19 Hydref 2020

Daw’r cyfyngiadau cenedlaethol gan Lywodraeth Cymru i leihau lledaeniad feirws Covid 19 (Coronafeirws) i rym ddydd Gwener 23 Hydref 2020. Er mwyn annog pobl i fwynhau’r awyr agored a chael lle i ymarfer, dymuna Cyngor Dinas Bangor gadarnhau y bydd y Pier, fel y parciau a mannau gwyrdd eraill, yn aros ar agor. Gofynnir i’r rhai sy’n eu defnyddio gadw pellter cymdeithasol.


Cyngor Dinas Bangor - Cyfarwyddwr Dinesig

Cyflog gradd LC3, Scp. 33 – Scp. 36
(£36,922 -£39,880)

Mae hon yn swydd gyffrous ac amrywiol sy’n cynnig cyfle i berson brwdfrydig ac egniol i chwarae rhan arweiniol yn natblygiad llewyrchus Dinas Bangor. Bwriada y Cyngor gyflogi person sydd yn gyfathrebwr penigamp ac yn gallu cydweithio gyda aelodau etholedig ac amrywiol bartneriaid o fewn y Ddinas gan ddangos profiad llwyddiannus o arwain a chyflawni prosiectau.

Os yw yr uchod yn apelio yna cysylltwch a swyddfa Cyngor Dinas Bangor am becyn cais a swydd ddisgrifiad johnwynnjones@hotmail.co.uk neu bangorcitycouncil.com

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw hanner dydd, ddydd Mercher 21 Hydref 2020;

Gwybodaeth Recriwtio


VE Day: 08/05/2020

VE Day

Mewn gwasanaeth bach a diogel, ymunodd y Maer, Y Cynghorydd John Wyn Williams, a chynrychiolwyr y Lleng Brydeinig Frenhinol a Heddlu Gogledd Cymru mewn gweithred o choffau y bore yma I nodi 75 mlynedd ers Diwrnod VE. Hoffai Cyngor y Ddinas adleisio’r neges gan Llywodraeth Cymru ac annog parb I ddathlu’r diwrnod hwn one I wneud yn ddiogel ac o fewn y canllawiau pellhau cymdeithasol.

Am syniadau ar sut I nodi’r diwrnod wrth aros gartref, cliciwch yma ve-vjday75.gov.uk/get-involved

Wrth i’r genedl ddod at ei gilydd dyma rai amseroedd arwyddocaol:

2.45 yp: Bydd darnau o gyhoeddiad Winston Churchill bod y rhyfel drososs yn cael eu trosglwyddo ar y teledu.

2.55 yp: Gwahoddir chwaraewyr Bugle, trwped a chornet I chwarae’r ‘Last Post’

3.00 yh: Gwahoddir pawb I godi gwydraid mewn tost cenedlaethol i’r rhai a roddynt gymaint

9.00 yhc: Bydd neges gan Frenhines a Vera Lynn yn arwain y genedl unwaith eto wrth canu ‘We’ll Meet Again


Diweddariad feirws Covid 19 Gwanwyn 2020

Marchnad Stryd dydd Gwener

Oherwydd bod feirws Covid 19 (Coronafeirws) yn dal i ledaenu ac er diogelwch pobl Bangor, penderfynwyd atal marchnad dydd Gwener am y tro, am gyfnod amhenodol.


Pier Bangor

O ganlyniad i ledaeniad cynyddol feirws Covid 19 (Coronafeirws) a chyngor y Llywodraeth am ymbellhau cymdeithasol, mae Cyngor Dinas Bangor wedi gwneud y penderfyniad anodd heddiw i gau Pier Bangor i’r cyhoedd am gyfnod amhenodol.

Mae Cyngor y Ddinas yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Cyflwyno Siec

Cheque Presentation

Daeth llu o ffrindiau a theulu ynghyd i ddathlu ei ben-blwydd yng Nghlwb Rygbi Bangor gyda’r nod o gasglu arian i Gymdeithas Alzheimer’s.

Mae Cymdeithas Azheimer’s yn agos iawn at galon John a gyda balchder mawr llwyddodd John i gasglu dros £2500.

Bydd yr arian a gasglwyd yn cael ei ddefnyddio’n lleol yng Ngwynedd a Môn ar gyfer gwasanaeth ‘Ochr yn Ochr’ y Gymdeithas.

Gwasanaeth sy’n cael ei arwain gan wirfoddolwyr yw Ochr yn Ochr sy’n helpu pobl sy’n byw gyda dementia i barhau i fod yn weithgar yn eu cymunedau. Mae’r gwasanaeth yn eu helpu i fyw bywydau llawn, ac yn lleihau unigrwydd.

Cyflwynwyd siec yn ddiweddar gan y Cynghorydd John Wyn Williams i gynrychiolydd lleol o Gymdeithas Alzheimer’s.


Marchnad Nadolig Bangor

Trodd niferoedd mawr o ardal Bangor allan ddydd Sul (15 Rhagfyr) i gefnogi’r hyn oedd unwaith eto yn Farchnad Nadolig lwyddiannus iawn.

Cafodd y Farchnad ei chynnal a’i threfnu gan Gyngor Dinas Bangor, Grŵp Cymunedol Pobl Bangor, a’i chefnogi gan Ysgol Ddawnsio Gwynedd.

Croesawodd Canolfan Deiniol nifer o grefftwyr i arddangos eu nwyddau yn cynnwys amrywiaeth fawr o ddiodydd Nadoligaidd, ac roedd stondinau’r farchnad a gwerthwyr bwyd eraill yn ymestyn ar hyd y Stryd Fawr. At hynny, cafwyd pob math o gerddoriaeth ac adloniant yn Nhan-y-Fynwent, a oedd yn cynnwys perfformiadau gan ‘Elsa’, Ysgol Ddawnsio Gwynedd, DJ lleol, a sŵn y drwm i bawb gan CAPOEIRA MOCAMBO.

Ymhlith yr atyniadau eraill, cafwyd ymweliad gan geirw byw, ac roedd Santa Clos yn ei groto, diolch i siop Debenhams.

Gyda chefnogaeth Cyngor Gwynedd, roedd ceffylau bach i blant mewn maes parcio ynghanol y Ddinas.

Hoffai Cyngor Dinas Bangor ddiolch o galon i bawb a gymerodd ran yn yr achlysur, yn enwedig Arolygydd y Farchnad, Heddlu Gogledd Cymru a Chyngor Gwynedd.

Bangor Christmas Market

Fireworks


Electors Rights 2019


Elsa’r Dylluan Gorniog

Elsa the Eagle Owl

Elsa the Eagle Owl

Arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer - Cyngor Sir Gwynedd

Cyflwynwyd Adroddiad Argymhellion Terfynol y Comisiwn Ffiniau ar gyfer Cyngor Sir Gwynedd i Weinidogion Cymru ar 6 Tachwedd 2018. Mae cyfnod o chwe wythnos pan na all Gweinidogion Cymru wneud Gorchymyn. Efallai yr hoffech achub ar y cyfle hwn i ysgrifennu atynt â’ch safbwyntiau ar yr Argymhellion Terfynol. Daw’r cyfnod chwe wythnos i ben ar 18 Rhagfyr 2018.

Mae’r Adroddiad Argymhellion Terfynol yn cynnwys holl argymhellion y Comisiwn ar gyfer Sir Gwynedd. Lle mae wedi gwneud newidiadau i’r trefniadau presennol, mae disgrifiad o’r newid, y cynrychiolaethau a dderbyniwyd, y rhesymau am unrhyw newid a map o’r cynigion wedi’u cynnwys yn yr adroddiad.

Erbyn hyn, mae’r Comisiwn wedi cyflawni ei ddyletswyddau, a Llywodraeth Cymru a’i Gweinidogion fydd yn penderfynu sut i symud ymlaen. Fel arfer, byddant yn gwneud Gorchymyn.

Hoffai’r Comisiwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i bawb a roddodd o’u hamser i wneud cynrychiolaethau, yn ogystal â’r Cyngor Sir am ei gymorth wrth gynnal ar arolwg.

Mae’r adroddiadau, mapiau a gwybodaeth ategol arall ar gyfer yr arolwg i’w gweld isod.

http://ldbc.gov.wales/reviews/electoralreviews/currreviews/gwynedd-final/?skip=1&lang=cy


Cyngor Dinas Bangor yn helpu i gadw toiledau cyhoeddus ar agor

Mae Cyngor Dinas Bangor wedi mynd yn ddwfn i’w bocedi i ffurfio partneriaeth gyda Chyngor Gwynedd i gadw’r tri cyfleuster cyhoeddus sy’n eiddo i Wynedd ar agor yn y Ddinas. Ar gyfer 2018/19 bydd Cyngor y Ddinas yn cyfrannu £10,000 i sicrhau fod y toiledau’n aros ar agor wrth i doriadau Gwynedd frathu’n ddwfn i’r gwasanaethau cyhoeddus a ddarperir yn y Ddinas. O 2018 bydd y Cyngor yn archwilio ffyrdd eraill o gynnal y ddarpariaeth o doiledau cyhoeddus. Mae’r tri chyfleuster wedi’u lleoli yng Nglanrafon, Tan-y-fynwent a Ffordd Garth. Nid yw toiled cyhoeddus Cyngor y Ddinas ar ben draw’r Pier yn cael ei effeithio gan mai’r Ddinas sy’n cynnal hwn yn barod.

Roedd Cynghorwyr y Ddinas yn teimlo’i bod yn hanfodol ar yr adeg yma o doriadau fod yn rhaid cynnal y ddarpariaeth doiledau sydd o dan fygythiad, ac ystyriwyd eu cymryd drosodd yn llwyr. Fodd bynnag, hysbysodd Clerc y Dref y Cyngor nad oedd eu cymryd drosodd yn opsiwn ar hyn o bryd ond gallai fod yn ymarferol rywdro yn y dyfodol.


Hanes yr Iddewon ym Mangor

Cyflwyniad byr gan Dr. Nathan Abrams, Prifysgol Bangor a Gareth Roberts o ‘Gynllun Cerdded a Darganfod Menter Fachwen’ am 2.10yp. Dewch i rannu eich atgofion am storfeydd Wartski a Pollecoff ac i ddarganfod hanesion am yr Iddewon ym Mangor o’r Oesoedd Canol i’r Ail Ryfel Byd.

Cyllidwyd gan Gyfrif Cyflymu Effaith (IAA) yr ESRC ym Mhrifysgol Bangor.

Bydd yr Arddangosfa yn y Galeri tan Ebrill 26.

Mae’r digwyddiad AM DDIM.

Hanes yr Iddewon ym Mangor

Adnewyddu Croes Cofeb Ryfel Bangor

Yn ddiweddar cafodd plinthiau, grisiau, slabiau a llechi enwau Croes y Gofeb Ryfel eu hatgyweirio a’u hadnewyddu gan Gyngor y Ddinas fel rhan o Gofio Canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf.

Adnewyddu Croes Cofeb Ryfel Bangor

Llwyddwyd i wneud y gwaith hwn yn dilyn ceisiadau grant llwyddiannus i CADW a’r Ymddiriedolaeth Cofebion Rhyfel yn ogystal â chyfraniad gan Gyngor y Ddinas. Roedd y gwaith yn cynnwys glanhau, trwsio’r garreg, ategu’r resin, ailbwyntio’r mortar, glanhau’r pres ac atgyweirio’r parapet, y garreg a’r gwaith bloc. Roedd hefyd yn golygu adnewyddu’r slabiau llechi ac ailbeintio’r llythrennu.

Dywedodd France Moreton, Cyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth Cofebion Rhyfel “Mae cofebion rhyfel yn gyswllt gweladwy â’n gorffennol ni i gyd, yn creu dolen rhwng y rhai a syrthiodd a heddiw. Mae’n hanfodol ein bod yn sicrhau fod pob un o’n cofebion rhyfel yn cael eu cadw yn y cyflwr gorau posibl am eu hoed ac mae’n bleser gan yr elusen gefnogi’r prosiect hwn. Mae canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf yn gyfle gwych i gymunedau ar hyd a lled y wlad ddiogelu a gwarchod eu cofebion rhyfel. Os oes unrhyw un yn gwybod am gofebion eraill sydd angen sylw, mae croeso iddynt gysylltu â ni.”

Meddai Maer Bangor, y Cynghorydd John Wynn Jones “Bydd y gwaith atgyweirio pwysig hwn yn gwella Canol y Ddinas ac yn golygu fod gennym gofeb ryfel y gallwn ymfalchïo ynddi. Yma rhoddir parch a choffâd i’r rhai a syrthiodd, mae’n rhaid i ni wneud yn siŵr felly ei bod yn cael ei chadw mewn cyflwr da a’i pharchu.”

Dywedodd Clerc y Dref, Ian Jones “rydym yn ddiolchgar i Lywodraeth Cymru, CADW a’r Ymddiriedolaeth Cofebion Rhyfel am eu cymorth a’u harweiniad yn talu am y gwaith hwn oherwydd roedd y Gofeb wedi dioddef cryn esgeulustod. Gobeithio y bydd y gwaith hwn yn cadw’r groes a’r gofgolofn mewn cyflwr da am flynyddoedd i ddod.”

Hanes y llong anffodus HMS Conway i’w weld mewn arddangosfa ym Mhorthaethwy

HMS Conway

Mae arddangosfa sy’n dweud hanes un o longau hyfforddi’r llynges a drawodd y creigiau ar Afon Menai i’w gweld ym Mhorthaethwy.

Mae Arddangosfa HMS Conway yng Nghanolfan Thomas Telford Treftadaeth Menai, o rŵan tan ddiwedd mis Mehefin.

Mae Treftadaeth Menai, yr elusen sy’n rhedeg Arddangosfa’r Pontydd ym Mhorthaethwy, yn coffau 65ain pen-blwydd yr HMS Conway yn mynd i’r lan. Roedd y llong yn cael ei symud i Benbedw i’w hatgyweirio, ond aeth yn erbyn y graig pan gollwyd rheolaeth ar y tynfadau ger Pont Menai. Arhosodd yno tan 1956, pan aeth ar dân a llosgi hyd at lefel y dŵr. Mae’r arddangosfa ar agor dyddiau Mercher ac Iau, 10am-5pm, y ffi mynediad yw £3, plant o dan 16 oed am ddim.

Dydd Sadwrn, 2 Mehefin, rhoddir darlith ar yr HMS Conway gan Alfie Windsor, cyn gadet ar HMS Conway, am 2pm, yng Nghanolfan Thomas Telford.


Gwahoddiad i gyfarfod ymgynghori ar gyfraith ewyllysiau

Yn ddiweddar cyhoeddodd Comisiwn y Gyfraith bapur ymgynghori, Making a Will. Mae cyfraith ewyllysiau'n effeithio arnom i gyd ac mae'r Comisiwn yn awyddus i glywed barn ar draws cymdeithas - gan aelodau'r cyhoedd, meddygon, gweithwyr gofal a grwpiau dinesig, yn ogystal â chan aelodau o gymuned y gyfraith.

Y materion canolog a ystyrir yn y papur ymgynghori yw:
Cymhwyster ewyllysiol (y gallu i wneud ewyllys)
Y rheolau ynghylch bod yn dyst i ewyllysiau a'u llofnodi
Amddiffyn ewyllyswyr hawdd eu niweidio
Ewyllysiau electronig

Fe'ch gwahoddir i gyfarfod ymgynghori cyhoeddus gan Gomisiwn y Gyfraith, a gynhelir gan Brifysgol Bangor.

Cynhelir y digwyddiad ddydd Llun, 9 Hydref 2017
Cledwyn 3, Prif Adeilad y Brifysgol, Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DG.
Gofynnir i chi gyrraedd am 5pm ar gyfer 5:30pm.

Bydd y cyfarfod yn para awr a hanner a bydd cyfieithiad Cymraeg ar gael. Ni chodir tâl am ddod iddo.

Os hoffech ddod, a fyddech cystal ag ymateb drwy e-bost erbyn 2 Hydref fan bellaf at Damien Bruneau yn: damien.bruneau@lawcommission.gsi.gov.uk.