Bangor City Council

Cyngor Dinas Bangor

Croeso i wefan Cyngor Dinas Bangor

Ar y wefan mae gwybodaeth am ddinas Bangor, beth sy’n digwydd yma a hefyd peth o’i chefndir a’i hanes. Mae cysylltiad yma i wybodaeth am y Stryd Fawr, i’r gwahanol atyniadau yn ardal Bangor ac i ddigwyddiadau sy’n cymryd lle yn y Ddinas yn y dyfodol agos. Cewch hefyd ddysgu am Gyngor Dinas Bangor a pha wasnaethau y mae’n ei ddarparu i’r gymuned. Mae amserlen i’r Cyngor a’i Bwyllgorau a chofnodion y cyfarfodydd hynny.

PEOPLE OF BANGOR GROUP

Christmas Lights switch on & Entertainment, Dj, Band, choirs, stalls,ice rink (TBC)
09/12/2018

Santa's Grotto
08/12/2018 & 09/12/2018

Seren Nadolig Bangor Christmas Star
09/12/2018
Winter Wonderland (Maesgeirchan)
15/12/2018

BANGOR CITY COUNCIL

Official Christmas Lights
09/12/2018

Christmas Street Fayre & Entertainment, International and local cuisine, fair rides,fireworks finale
16/12/2018
(Christmas Lights on timers)
01/12/2018

BANGOR BID

Christmas Trees x 2
01/12/2018

Guiness Book of Records Christmas Cracker Pull
06/12/2018

Christmas by the Clock - locally based live music
01/12/2018

Christmas by the Clock - locally based live music
15/12/2018

Christmas by the Clock - locally based live music
22/12/2018

DEINIOL SHOPPING CENTRE

Naughty Christmas Tree
08/12/2018

Alfie the Elf
15/12/2018
Sigmund the Singing Reindeer
22/12/2018

MENTER IAITH BANGOR

Canu carolau Nadolig - Xmas carol sining (maes parcio Goetre Uchaf, Penrhosgarnedd car park)
18/12/2018 - 6:30pm

Pictiwrs Popdy Popcorn yn cyflwyno/ presents... Deian a Loli (Popdy, LL57 1HR)
28/12/2018 - 11 - 12:30pm

Pictiwrs Popdy Popcorn yn cyflwyno/ presents... Deian a Loli (Popdy, LL57 1HR)
31/12/2018 - 11 - 12:30pm


PONTIO EVENTS

Ballet Cymru: A Child's Christmas, Poems and Tiger Eggs
01/12/2018

Cerddorfa Symffoni a Chorws Prifysgol Bangor University Symphony Orchestra and Chorus
02/12/2018

Branwen
03/12/2018

WNO: Come and Sing Carols
08/12/2018

The Ensemble of St Luke's
09/12/2018

Llew a'r Crydd
18/12/2018

Cabaret Pontio: Nadolig gyda FARA a Plu | Christmas with FARA and Plu
21/12/2018

Welsh National Opera Orchestra: A Night in Vienna
11/01/2019


PONTIO CINEMA

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindewald
30/11/2018 - 14/12/2018

Rohlive: The Nutcracker
03/12/2018 - 09/12/2018

Robin Hood
14/12/2018 - 22/12/2018

The Nutcracker and the Four Realms
15/12/2018 - 22/12/2018

Premiere Deian a Loli
23/12/2018
Mary Poppins Returns
02/01/2019

BANGOR STUDENTS UNION

Christmas Market
05/12/2018


BANGOR CATHEDRAL

Carol Service - Combined Emergency Services
03/12/2018

Gorymdaith Adfent gyda Charolau/Advent Processions and Carols
02/12/2018

Christmas Concert
06/12/2018

TeamIrfon Christmas Concert
07/12/2018

Carolau i Oleuni Mil o Ganhwyllau/Carols by a Thousand Candles
11/12/2018

Lovelight Concert
13/12/2018

Christmas Tree Festival / Gwyl Coed Nadolig
16/12/2018

Gŵyl Naw Llith a Charolau | Festival of Nine Lessons and Carols
16/12/2018

Noswyl Nadolig | Christmas Eve/Diwrnod y Nadolig | Christmas Day Services
24/12/2018 & 25/12/2018


STORIEL

Gweithgareddau'r Teulu / Family Activities
15/12/2018 - 12:00 - 14:30pm

Anrhefn Mewn Dub
15/12/2018 - 15:00pm

Cor Clarinet Choir
04/12/2018 - 13:00 - 14:00pm

Helfa Nadolig / Christmas Trail
During opening hours in school holidays

Mae gan y Cyngor Dinas bryderon mawr ynghylch llygredd plastig sy'n broblem amgylcheddol enfawr sy'n peryglu bywyd morol.

Mae’r Cyngor Dinas yn nodi:

  • Mae tua 12.7 miliwn o dunelli o blastig yn mynd i mewn i’n moroedd bob blwyddyn (neu gyfwerth a llond tryc o blastig y funud).
  • Mae malurion plastig yn achosi marwolaethau o fwy na miliwn o adar y môr bob blwyddyn, yn ogystal â mwy na 100,000 o famaliaid morol, yn ôl UNESCO.
  • Mae gwastraff plastig yn diflannu ar strydoedd a meysydd chwarae'r Ddinas ac yn ehangach yng Nghymru.
  • Er gwaethaf rhai ymdrechion i liniaru'r materion ee tâl am fagiau siopa untro, mae problem llygredd plastig yn parhau.
  • Yn ddiweddar, mae sefydliadau amgylcheddol rhyngwladol wedi galw ar Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i godi ardoll ar wastraff plastig fel cwpanau coffi, na ellir eu hailgylchu.
  • Yn ddiweddar, mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi pleidleisio i gefnogi cynlluniau ar gyfer ardoll ar blastigau un defnydd yng Nghymru..

Mae’r Cyngor Dinas a'i Aeloday felly:

a. yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithredu fel mater o frys i weithredu ardoll ar blastigau untro yng Nghymru yn ogystal ag ystyried codi ardoll ar bob plastig i helpu i sicrhau bod moroedd Cymru'n lân, yn iach, yn ddiogel, yn gynhyrchiol ac yn fiolegol amrywiol; a

b. byddwn hefyd yn ymdrechu i weithio gyda phob partner o bob sector o fewn y Ddinas i weithio tuag at wneud Bangor yn ddinas ddi blastig.

Pier Garth Bangor Prosiect Adnewyddu

Mae Cyngor Dinas Bangor wedi penderfynu atgyweirio ac adfer Pier y Garth sydd heb gael unrhyw waith mawr ers nifer o flynyddoedd ac sydd bellach angen ei adnewyddu. Roedd y rhaglen adfer ac adnewyddu ddiwethaf yn 1986.

Oherwydd natur beryglus y gwaith, mae angen cryn dipyn o sgaffaldiau, yn ogystal â mesurau Iechyd a Diogelwch llym. Mae gofyniad hefyd i waredu’r holl ddeunyddiau gwastraff mewn modd sy’n cydymffurfio â rheoliadau. Gwnaed cais am Drwydded Forol a chyflwynwyd y cais i Cyfoeth Naturiol Cymru ac mae trafodaethau wedi’u cynnal â phartïon eraill â diddordeb.

Mae Cyngor y Ddinas yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra yn ystod y prosiect adeiladu ond mae angen gwneud y gwaith hwn i sicrhau fod y Pier yn sefydlog a diogel fel bod cenedlaethau’r dyfodol yn gallu ei fwynhau.

Pier Garth Bangor: Prosiect Adfer – Cau Pen Draw’r Pier


Tynnu Byrddau ‘Ar Osod’ ar Dai Myfyrwyr a HMOs yn Ninas Bangor

Gyda chytundeb asiantaethau gosod Dafydd Hardy, Varsity a Williams and Goodwin, mae Byrddau ‘Ar Osod’ Tai Amlfeddiannaeth (HMOs) a thai Myfyrwyr wedi cael, neu yn mynd i gael eu tynnu o bob eiddo yn y Ddinas. Gwneir hyn er mwyn gwella amwynder gweledol ac ymddangosiad cyffredinol yr ardal gan ein bod wedi cael sylwadau a phryderon am nifer yr arwyddion oedd yn cael eu dangos. Bydd swyddogion Cyngor Gwynedd yn mynd at yr asiantaethau gosod eraill sydd â byrddau i’w darbwyllo i ddilyn y ‘cytundeb dealltwriaeth’ hwn.

Credwn fod hyn yn golygu y bydd dros 600 o Fyrddau ‘Ar Osod’ wedi’u tynnu yn y diwedd.

Llwyddwyd i wneud hyn drwy waith Grŵp Delwedd Bangor o dan Gadeiryddiaeth y Cynghorydd John Wynn Jones. Mae hwn yn ganlyniad ardderchog a bydd yn gwella golwg y Ddinas yn fawr. Diolch i swyddogion Cyngor Gwynedd am eu cymorth ac i’r Asiantaethau am eu hewyllys da a’u cydweithrediad.

Dyma enghraifft wych o bawb yn gweithio gyda’i gilydd i gael canlyniadau gweladwy yn y Ddinas.