Bangor City Council

Cyngor Dinas Bangor

Croeso i wefan Cyngor Dinas Bangor

Ar y wefan mae gwybodaeth am ddinas Bangor, beth sy’n digwydd yma a hefyd peth o’i chefndir a’i hanes. Mae cysylltiad yma i wybodaeth am y Stryd Fawr, i’r gwahanol atyniadau yn ardal Bangor ac i ddigwyddiadau sy’n cymryd lle yn y Ddinas yn y dyfodol agos. Cewch hefyd ddysgu am Gyngor Dinas Bangor a pha wasnaethau y mae’n ei ddarparu i’r gymuned. Mae amserlen i’r Cyngor a’i Bwyllgorau a chofnodion y cyfarfodydd hynny.


Pier Fictoraidd y Garth

Gwerthfawrogir taliadau ychwanegol – i helpu i gadw’r pier ar agor i bawb.


Gwefan Pier Bangor Garth


RECRIWTIO CLERC TREF A SWYDDOGCYLLID

Graddfa Gyflog LC3 (newydd) Scp. 33 - Scp. 36 (£35,934- £38,813)
(yn dibynnu ar brofiad a chymwysterau)

Dinas Bangor yw'r anheddiad mwyaf yng Ngwynedd, Gogledd Orllewin Cymru, gyda phoblogaeth o oddeutu 15,000 sy’n cynyddu i oddeutu 25,000 yn ystod Semesterau'r Brifysgol.

Gydag ymddiswyddiad y Clerc Tref a'r Swyddog Cyllid oherwydd dyrchafiad, mae Cyngor y Ddinas eisiau penodi Swyddog arloesol, gyda phrofiad addas, i gymryd cyfrifoldeb am bob agwedd ar reolaeth, swyddogaethau a chyfrifoldebau'r Cyngor.

Mae ein cyllideb refeniw gyfredol oddeutu £460,000. Rhaid i ymgeiswyr fod â gwybodaeth gadarn am ddeddfwriaeth a gweithdrefnau llywodraeth leol, yn meddu ar gymhwyster proffesiynol perthnasol a bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus Dystysgrif mewn Gweinyddiaeth Cyngor Lleol (CiLCA) neu'n barod i weithio tuag at ei sicrhau. Mae gwybodaeth a defnydd o'r Gymraeg yn ddymunol.

Mae'r Cyngor yn darparu nifer o wasanaethau, gweithgareddau a digwyddiadau ac yn gweithio gyda llawer o bartneriaid.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 12 o’r gloch hanner dydd ar 7 Hydref 2019; bwriedir cynnal cyfweliadau ar 15 Hydref 2019.

Gofynnwch am becyn cais gan [email protected] neu ewch i’r wefan: bangorcitycouncil.com

Os ydych eisiau trafodaeth anffurfiol am y swydd, cysylltwch ag Ian Jones ar 01248 352421 neu [email protected]


FFURFLEN GAIS - CLERC TREF A SWYDDOG CYLLID

CLERC TREF - PECYN GWYBODAETH I YMGEISWYR

CYNGOR DINAS BANGOR - STRWYTHUR STAFF

Mae gan y Cyngor Dinas bryderon mawr ynghylch llygredd plastig sy'n broblem amgylcheddol enfawr sy'n peryglu bywyd morol.

Mae’r Cyngor Dinas yn nodi:

  • Mae tua 12.7 miliwn o dunelli o blastig yn mynd i mewn i’n moroedd bob blwyddyn (neu gyfwerth a llond tryc o blastig y funud).
  • Mae malurion plastig yn achosi marwolaethau o fwy na miliwn o adar y môr bob blwyddyn, yn ogystal â mwy na 100,000 o famaliaid morol, yn ôl UNESCO.
  • Mae gwastraff plastig yn diflannu ar strydoedd a meysydd chwarae'r Ddinas ac yn ehangach yng Nghymru.
  • Er gwaethaf rhai ymdrechion i liniaru'r materion ee tâl am fagiau siopa untro, mae problem llygredd plastig yn parhau.
  • Yn ddiweddar, mae sefydliadau amgylcheddol rhyngwladol wedi galw ar Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i godi ardoll ar wastraff plastig fel cwpanau coffi, na ellir eu hailgylchu.
  • Yn ddiweddar, mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi pleidleisio i gefnogi cynlluniau ar gyfer ardoll ar blastigau un defnydd yng Nghymru..

Mae’r Cyngor Dinas a'i Aeloday felly:

a. yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithredu fel mater o frys i weithredu ardoll ar blastigau untro yng Nghymru yn ogystal ag ystyried codi ardoll ar bob plastig i helpu i sicrhau bod moroedd Cymru'n lân, yn iach, yn ddiogel, yn gynhyrchiol ac yn fiolegol amrywiol; a

b. byddwn hefyd yn ymdrechu i weithio gyda phob partner o bob sector o fewn y Ddinas i weithio tuag at wneud Bangor yn ddinas ddi blastig.

Tynnu Byrddau ‘Ar Osod’ ar Dai Myfyrwyr a HMOs yn Ninas Bangor

Gyda chytundeb asiantaethau gosod Dafydd Hardy, Varsity a Williams and Goodwin, mae Byrddau ‘Ar Osod’ Tai Amlfeddiannaeth (HMOs) a thai Myfyrwyr wedi cael, neu yn mynd i gael eu tynnu o bob eiddo yn y Ddinas. Gwneir hyn er mwyn gwella amwynder gweledol ac ymddangosiad cyffredinol yr ardal gan ein bod wedi cael sylwadau a phryderon am nifer yr arwyddion oedd yn cael eu dangos. Bydd swyddogion Cyngor Gwynedd yn mynd at yr asiantaethau gosod eraill sydd â byrddau i’w darbwyllo i ddilyn y ‘cytundeb dealltwriaeth’ hwn.

Credwn fod hyn yn golygu y bydd dros 600 o Fyrddau ‘Ar Osod’ wedi’u tynnu yn y diwedd.

Llwyddwyd i wneud hyn drwy waith Grŵp Delwedd Bangor o dan Gadeiryddiaeth y Cynghorydd John Wynn Jones. Mae hwn yn ganlyniad ardderchog a bydd yn gwella golwg y Ddinas yn fawr. Diolch i swyddogion Cyngor Gwynedd am eu cymorth ac i’r Asiantaethau am eu hewyllys da a’u cydweithrediad.

Dyma enghraifft wych o bawb yn gweithio gyda’i gilydd i gael canlyniadau gweladwy yn y Ddinas.