Ar y wefan mae gwybodaeth am ddinas Bangor, beth sy’n digwydd yma a hefyd peth o’i chefndir a’i hanes. Mae cysylltiad yma i wybodaeth am y Stryd Fawr, i’r gwahanol atyniadau yn ardal Bangor ac i ddigwyddiadau sy’n cymryd lle yn y Ddinas yn y dyfodol agos. Cewch hefyd ddysgu am Gyngor Dinas Bangor a pha wasnaethau y mae’n ei ddarparu i’r gymuned. Mae amserlen i’r Cyngor a’i Bwyllgorau a chofnodion y cyfarfodydd hynny.

Rhaid dychwelyd ceisiadau erbyn 1af Rhagfyr am 5yp.

Mae gan Gyngor Dinas Bangor swydd gwag ar gyfer Clerc y Dref dros dro (Cytundeb Tymor Penodol 6 mis, i fyny at 37.5 awr yr wythnos)

Cyflog: £38,890 (i’w dalu pro rata os yn gweithio rhan amser)

Dyddiad cychwyn: Yn ddelfrydol wythnos yn dechrau 13eg Rhagfyr 2021

Oherwydd ymddiswyddiad diweddar ein Cyfarwyddwr Ddinesig rydym yn chwilio am Glerc y Dref dros dro ar gyfer ein Cyngor y Ddinas tra rydym yn recriwtio yn barhaol.

Ydych chi’n ymrwymedig i weini ar y gymuned?

Ydych chi’n gweinyddwr gofalus, cyfathrebwr da ac yn reolwr frwdfrydig? A fysech yn ystyried ymuno â Chyngor Dinas Bangor fel ein Clerc y Dref dros dro?

Mae Bangor yn ddinas fach yng ngogledd orllewin Cymru, wedi’i leoli rhwng y Fenai a mynyddoedd Eryri. Mae Bangor yn ddinas Brifysgol a’r ddinas hynaf yng Nghymru, yn gartref i Gadeirlan bron 1500 mlwydd oed. Mae gan Fangor nifer o atyniadau, gan gynnwys Pier Garth Bangor, o dan pherchnogaeth a rheolaeth Cyngor y Ddinas.

Rydym yn chwilio am unigolyn deinamig a chydweithredol i weini ar y Cyngor a’r ddinas dros y misoedd nesaf. Mi fyddwch yn medru cychwyn ar eich liwt eich hun, yn gallu dangos menter a’r gallu i feddwl ar draed eich hun. Mi fyddwch yn deall prosesau gwaith cyngor tref/cymunedol.

Fe fydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus adeiladu ystod eang o berthnasau positif gyda chynghorwyr, staff, preswylwyr, busnesau a sefydliadau eraill. Mi fyddwch hefyd yn rheoli ein tîm fach o staff a chymryd cyfrifoldeb dros holl prosesau gwaith gweinyddol Cyngor y Ddinas.

Disgwylir i Glerc y Dref dros dro fod yn chwarae rhan canolog wrth gefnogi’r Cyngor i:

 • Rheoli materion dydd-i-ddydd Cyngor y Ddinas: rheoli gwariant, trefnu cyfarfodydd Pwyllgorau a’r Cyngor, darparu cefnogaeth i’r aelodau, cynrychioli’r Cyngor yng nghyfarfodydd allanol
 • Ymgysylltu gyda’r gymuned er mwyn deall eu hanghenion, blaenoriaethau a dymuniadau, ymateb i ymholiadau/cwynion o’r cyhoedd
 • Dangos sylw dyledus i ddatblygu cydraddoldeb cyfleoedd ar gyfer holl breswylwyr

Fe fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn:

 • Perchen ar gymhwyster ILCA/CiLCA fel lleiafrif yn ddelfrydol
 • Profiadol o ran gwaith gweinyddol
 • Deall llywodraeth leol yn dda a gyda sgiliau TG/IT a chyfathrebu cryf
 • Cyfarwydd gyda dulliau gwaith cyfrifwyr a rheolaeth ariannol
 • Rheolwr effeithiol o dîm staff
 • Sgiliau yn y Gymraeg: Yn ddymunol ond ddim yn hanfodol ar gyfer y swydd yma

Am drafodaeth anffurfiol am y cyfle yma cysylltwch gyda Iwan Williams, Cyfarwyddwr Ddinesig ar 07591 833760.

I ymgeisio anfonwch eich CV presennol os gwelwch yn dda yn ogystal â llythyr eglurhaol yn datgan sut medrwch helpu ein dinas i townclerk@bangorcitycouncil.com


Dyddiad cau 5yp Dydd Mercher 1af Rhagfyr 2021.

Rhagwelir bydd cyfweliadau ar gyfer yr wythnos yn dechrau Dydd Llun 6ed Rhagfyr 2021.

Mai 2021

Yr wyf yn falch iawn o gadarnhau bod y gwaith dymchwel ar 164 a 166 Stryd Fawr, Bangor yn mynd yn dda er gwaethaf y tywydd gwlyb a gwyntog diweddar.

Yn ystod mis Mehefin fe fydd yr agweddau canlynol yn cael eu cwblhau sef:

 • W/C 31 Fai – cwblhau dymchwel 164/166 Stryd Fawr.
 • W/C 7fed Fehefin – Tyllu allan y peiliau yn y ffordd a chlytio rhannau o’r ffordd fel mae angen.
 • W/C 14 Fehefin – Clirio’r safle a sicrhau bod popeth o safon (Cwblhau cam 2 o’r contract Dymchwel 2).
 • W/C 28 Fehefin - Ail wynebu darnau o’r ffordd a chyffordd am Lon Bopty
 • Edrych i ail agor yn gyfan gwbl ar benwythnos 3ydd a 4ydd Orffennaf.

Mawrth 2021

Annwyl Oll
Yr wyf yn falch iawn o allu adrodd bod y gwaith i sefydlu sylfaeni ar gyfer lleoli craen i ddymchwel 164 a 166 Stryd Fawr yn parhau i gadw i’r amserlen, er gwaethaf rhai heriau technegol. Disgwylir i’r gwaith yma gael ei gwblhau erbyn dydd Gwener 9fed Ebrill 2021.

Fe fydd gwedd 2 wedyn yn cychwyn ddydd Llun 12 Ebrill 2021, ac yr wyf ar ddeall y disgwylir i’r wedd yma gymryd tua 7 wythnos i’w gwblhau. Felly'r cwestiwn mawr yw, pryd fydd y ffordd yn ail agor, ac o’r amserlen bresennol gallaf adrodd mai diwedd Mai/ dechrau Mehefin sy’n rhesymol i ddisgwyl.

Mae agwedd ychwanegol carwn eich barn arno. Mae ADRA yn datblygu tai dros y ffordd i Varsity [137 Stryd Fawr], ac angen cau'r ffordd am wythnos i ddelio gyda phibell carthffosiaeth. Fe fydd angen cau rhwng 137 Stryd Fawr hyd at Lon Bopty fydd wrth gwrs yn cael effaith ar y sawl angen mynediad i Lon Bopty a Chaellepa. Mae posib sicrhau mynediad heibio’r hen Ysbyty Minffordd ac Hendrewen, ac fe fyddwn yn argymell goleuadau traffig yn y rhannau cul.

Fel y gwelaf mae dau opsiwn sef:

 1. Delio gyda’r aflonyddwch o gau’r ffordd mewn 2 leoliad, ac agor ar ôl cwblhau’r gwaith 164 a 166 Stryd Fawr a bod cyfnod sefydlog wedi hynny.
 2. Disgwyl i’r gwaith 164 a 166 Stryd Fawr gael ei gwblhau a’r ffordd i agor yn y lleoliad hwnnw cyn cau’r rhan arall fel bod mynediad eithaf rhwydd i drigolion Lôn Bopty a Chaellepa.

Cadarnhaf ein bod mewn trafodaethau gydag ADRA, ond eu bod yn awyddus bwrw ymlaen gyda’i gwaith er mwyn codi tai angenrheidiol i drigolion sydd wirioneddol eu hangen. Fe fyddwn wrth gwrs yn annog trafodaeth gyda thrigolion gyda’r ddau opsiwn.

23 Mawrth 2021
Caiff Pier Garth Bangor ei oleuo’n felyn heno, 23ain Mawrth, i helpu cofio am bawb sydd wedi colli eu bywydau i Covid-19. Fe fydd adeiladau a llefydd enwog ledled Cymru yn cael eu oleuo hefyd, gan nodi blwyddyn ers y cyfnod clo Covid-19 cyntaf. Am 8yh, gofynnir i bobl sefyll ar eu stepen drws gyda ffonau, canhwyllau a ffaglennau er mwyn ffurfio ‘golau i gofio’. Atgoffir unrhyw ymwelwyr i Bier Garth Bangor i ddilyn rheolau ymbellhau cymdeithasol.

Wrth ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar 12fed Mawrth, dywedodd Maer Bangor, y Cyng John Wyn Williams:

“Croesawn y cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru fod Cymru yn cymryd y camau cyntaf i lacio’r cyfyngiadau. Deallwn yr angen am broses raddol a phwyllog yn gyffredinol er mwyn cadw pobl yn saff a rheoli ymlediad coronafeirws. Ond mynegwn siom na fydd busnesau manwerthu nad ydynt yn hanfodol medru ail-agor tan 22ain Mawrth. A ni fydd busnesau eraill yn medru ail-agor o gwbl yn mis Mawrth. Mae’r flwyddyn diwethaf wedi bod yn anodd dros ben i fusnesau Bangor, ac mae’r pandemig wedi creu ansicrwydd mawr am eu dyfodol. Gofynnwn fod y busnesau yma yn medru ail-agor cyn gynted a phosib, gan eu bod yn medru croesawu cwsmeriaid tra’n cydymffurfio a’r rheolau Covid19”

Wrth ymateb i ganlyniad y pleidlais ar 12fed Mawrth, dywedodd Maer Bangor, y Cyng John Wyn Williams:

“Croesawn y newyddion fod Pleidlais Ardal Gwella Busnes (AGB) Bangor yn llwyddiannus. Mae hyn yn golygu buddsoddiad o dros £740,000 ym Mangor dros y pum mlynedd nesaf. Mi fydd Cyngor Dinas Bangor yn gweithio’n agos gyda Bangor yn Gyntaf a phartneriaid eraill er mwyn sicrhau bod cyfnod nesaf yr AGB o fudd i breswylwr a busnesau Bangor, a bod yr AGB yn helpu datblygiad y ddinas fel lle da i fyw, gweithio a buddsoddi ynddi”

Pier Fictoraidd y Garth

Gwerthfawrogir taliadau ychwanegol – i helpu i gadw’r pier ar agor i bawb.

Gwefan Pier Bangor Garth

Bangor: Ymweld ag Eryri