Bangor City Council

Cyngor Dinas Bangor

Croeso i wefan Cyngor Dinas Bangor

Ar y wefan mae gwybodaeth am ddinas Bangor, beth sy’n digwydd yma a hefyd peth o’i chefndir a’i hanes. Mae cysylltiad yma i wybodaeth am y Stryd Fawr, i’r gwahanol atyniadau yn ardal Bangor ac i ddigwyddiadau sy’n cymryd lle yn y Ddinas yn y dyfodol agos. Cewch hefyd ddysgu am Gyngor Dinas Bangor a pha wasnaethau y mae’n ei ddarparu i’r gymuned. Mae amserlen i’r Cyngor a’i Bwyllgorau a chofnodion y cyfarfodydd hynny.


Cyfarwyddwr Dinesig Cyngor Dinas Bangor

Dymuna’r Maer, y Cynghorydd John Wyn Williams, gyhoeddi bod Mr Iwan Marc Williams wedi ei benodi i’r swydd o Gyfarwyddwr Dinesig Cyngor Dinas Bangor ac y bydd yn cychwyn ar ei ddyletswyddau ar y 1af Ionawr 2021.
Mae Mr Williams yn enedigol o Llanddysul ac wedi byw ym Mangor ers dros flwyddyn efo’i wraig a dwy ferch fach. Mae ganddo brofiad o weithio yn y sector gyhoeddus yng Nghymru a hefyd ar gyfandir Ewrop.
Dymunir pob llwyddiant iddo yn y swydd newydd yma a hefyd hoffwn ddiolch i’r Dr Martin Hanks sydd wedi cyflenwi swydd Clerc y Ddinas dros y cyfnod diweddar.


Pier Fictoraidd y Garth

Gwerthfawrogir taliadau ychwanegol – i helpu i gadw’r pier ar agor i bawb.


Gwefan Pier Bangor Garth


Mae gan y Cyngor Dinas bryderon mawr ynghylch llygredd plastig sy'n broblem amgylcheddol enfawr sy'n peryglu bywyd morol.

Mae’r Cyngor Dinas yn nodi:

  • Mae tua 12.7 miliwn o dunelli o blastig yn mynd i mewn i’n moroedd bob blwyddyn (neu gyfwerth a llond tryc o blastig y funud).
  • Mae malurion plastig yn achosi marwolaethau o fwy na miliwn o adar y môr bob blwyddyn, yn ogystal â mwy na 100,000 o famaliaid morol, yn ôl UNESCO.
  • Mae gwastraff plastig yn diflannu ar strydoedd a meysydd chwarae'r Ddinas ac yn ehangach yng Nghymru.
  • Er gwaethaf rhai ymdrechion i liniaru'r materion ee tâl am fagiau siopa untro, mae problem llygredd plastig yn parhau.
  • Yn ddiweddar, mae sefydliadau amgylcheddol rhyngwladol wedi galw ar Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i godi ardoll ar wastraff plastig fel cwpanau coffi, na ellir eu hailgylchu.
  • Yn ddiweddar, mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi pleidleisio i gefnogi cynlluniau ar gyfer ardoll ar blastigau un defnydd yng Nghymru..

Mae’r Cyngor Dinas a'i Aeloday felly:

a. yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithredu fel mater o frys i weithredu ardoll ar blastigau untro yng Nghymru yn ogystal ag ystyried codi ardoll ar bob plastig i helpu i sicrhau bod moroedd Cymru'n lân, yn iach, yn ddiogel, yn gynhyrchiol ac yn fiolegol amrywiol; a

b. byddwn hefyd yn ymdrechu i weithio gyda phob partner o bob sector o fewn y Ddinas i weithio tuag at wneud Bangor yn ddinas ddi blastig.

Tynnu Byrddau ‘Ar Osod’ ar Dai Myfyrwyr a HMOs yn Ninas Bangor

Gyda chytundeb asiantaethau gosod Dafydd Hardy, Varsity a Williams and Goodwin, mae Byrddau ‘Ar Osod’ Tai Amlfeddiannaeth (HMOs) a thai Myfyrwyr wedi cael, neu yn mynd i gael eu tynnu o bob eiddo yn y Ddinas. Gwneir hyn er mwyn gwella amwynder gweledol ac ymddangosiad cyffredinol yr ardal gan ein bod wedi cael sylwadau a phryderon am nifer yr arwyddion oedd yn cael eu dangos. Bydd swyddogion Cyngor Gwynedd yn mynd at yr asiantaethau gosod eraill sydd â byrddau i’w darbwyllo i ddilyn y ‘cytundeb dealltwriaeth’ hwn.

Credwn fod hyn yn golygu y bydd dros 600 o Fyrddau ‘Ar Osod’ wedi’u tynnu yn y diwedd.

Llwyddwyd i wneud hyn drwy waith Grŵp Delwedd Bangor o dan Gadeiryddiaeth y Cynghorydd John Wynn Jones. Mae hwn yn ganlyniad ardderchog a bydd yn gwella golwg y Ddinas yn fawr. Diolch i swyddogion Cyngor Gwynedd am eu cymorth ac i’r Asiantaethau am eu hewyllys da a’u cydweithrediad.

Dyma enghraifft wych o bawb yn gweithio gyda’i gilydd i gael canlyniadau gweladwy yn y Ddinas.

Garth Victorian Pier

Pier Fictoraidd y Garth